تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR

نویسندگان

چکیده

کلی باسیلوز در سرتاسر دنیا به عنوان یکی از پر اهمیت ترین بیماری‌های طیور از نظر اقتصادی محسوب می‌گردد. هدف: این مـطـالعه به منظور ارزیابی سطح ارتباط کلونال و تایپینگ ملکولی 95 جدایه اشریشیاکلی طیور توسط آزمون ERIC-PCR انجام گرفت. روش‌کار:‌ ‌تعداد 63 جدایه اشریشیاکلی از دو تظاهر بالینی متداول کلی باسیلوز (عفونت کیسه زرده و کلی سپتیسمی) و 32 جدایه از مدفوع ماکیان گوشتی ظاهرا سالم جداسازی شد. هر یک از جدایه‌های مذکور 2 بار تحت آزمون PCR قرار گرفت. نتایج:‌ ‌وزن ملکولی باندهای مشاهده شده برروی ژل الکتروفورز از 232 تا 2690 جفت باز متغییر بود. بر اساس تعداد و وزن ملکولی باندهای تشکیل شده 65 الگوی انگشت نگاری متفاوت توسط 95 جدایه مذکور نشان داده شد. تعداد 20، 22 و 23 الگوی انگشت نگاری متفاوت به ترتیب در بین جدایه‌های حاصل از عفونت کیسه زرده، کلی سپتیسمی و مدفوع مورد شناسایی قرار گرفت. مابین الگوهای انگشت نگاری متفاوت، تعداد باندهای تشکیل شده از 2 تا 11 عدد متغییر بود. هیچ الگوی انگشت نگاری مشابهی مابین جدایه‌های متعلق به 3 منبع ذکر شده مشاهده نگردید. جدایه‌هایی نیز که در هر یک از گروه‌ها الگوهای انگشت نگاری مشابهی نشان می‌دادند، از یک مزرعه واحد جداسازی شده بودند. با این حال، تعداد اندکی از جدایه‌های جداسازی شده از مزارع متفاوت نیز الگوهای انگشت نگاری یکسان ایجاد نمودند. نتیجه گیری نهایی: در پایان، این مطالعه بیانگر حضور سطح بالایی از پلی مورفیسم مابین جدایه‌های اشریشیاکلی به دست آمده از منابع مختلف بوده و بر این اساس می توان بیان نمود که تظاهرات بالینی متفاوت کلی باسیلوز توسط ژنوتایپ‌های اختصاصی ایجاد نمی گردند.