تعیین میزان شیوع سالمونلا درمحتویات داخلی تخم بلدرچین: یک مطالعه استانی

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌محصولات غذایی حاصل از طیور از مهمترین منابع ایجاد مسمومیت‌های غذایی سالمونلایی در انسان می‌باشندکه در بین آنهـا تخـم مـاکیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ‌هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع سالمونلا در محتویات داخلی تخم بلدرچین‌های عرضه شده در خرده فروشی‌های شهر سمنان و تشخیص سروار آن با استفاده از تکنیک‌های سروتایپینگ و مولتی پلکس PCR ‌انجام شد. روش کار: 140 بسته تخم بلدرچین( که هر کدام شامل 12 عدد تخم بلدرچین بودند) از نقاط مختلف شهر سمنان و از شماره بهر‌های مختلف در تایستان 1389 جمع آوری شدند و به منظور تشخیص سالمونلا به روش سنتی و سروتایپینگ مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج: از میان این نمونه‌ها سالمونلا انتریتیدیس از محتویات داخلی یک بسته از 140 بسته (71/0 % نمونه‌ها) جدا شد. این سویه جدا شده با استفاده از مولتی پلکـس PCR کـه ژن‌هـای رنـدم، spv و ( sef Aاختصـاصـی سـالمـونلا و سالمونلا انتریتیدیس) را تکثیر می‌کرد مورد تائید قرار گرفت. نتیجـه‌گیـری‌نهـایـی:‌ ‌بـر‌اسـاس نتایج حاصل از این تحقیق سالمونلا انتریتیدیس شایع ترین سروتیپ حاضر در محتویات داخلی تخم بلدرچین‌های سمنان می‌باشد و همچنین مولتی پلکس PCR به عنوان یک تکنیک قابل اعتماد می‌تواند در تشخیص سروار‌های سالمونلا مورد استفاده قرار گیرد.