تاثیر فیتاز بر خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‌های بلدرچین تغذیه شده با جیره‌های ذرت – کنجاله سویا

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: انزیم‌های فیتاز با منشاء خارجی سبب بهبود بکارگیری فسفر فیتاته گیاهی در طیور می‌شوند.‌ ‌هدف: در مطالعه حاضر، اثرات فیتـاز بـا منشاء خارجی بر ویژگی‌های استخوان درشت نی بلدرچین‌های سفید مورد بررسی قرار گرفت. ‌روش کار: تعداد 80 قطعه جوجه بلدرچین 11 روزه تعیین جنسیت نشده به صورت تصادفی و با آرایش فاکتوریل 2 ‌×‌ 2 به چهار تیمار و هر تیمار شامل 20 تکرار تقسیم شدند. تمام پرندگان یکی از چهار جیره آزمایشی با دو سطح فسفر قابل دسترس g/kg(2/5 و 9/3)و دو سطح فیتاز FTU/kg( 500 و 0) را دریافت کردند. در 25 روزگی، تمام پرندگان توزین و ذبح شده و نمونه‌های خون برای تعیین غلظت فسفر خون اخذ گردیدند. هر دو استخوان درشت نی به منظور تعییـن مقـادیر خاکستر، کلسیم و فسفر، طول، ضخامت و قدرت شکنندگی استخوان قطع و خارج گردیدند. نتایج: پرندگان دریافت کننده جیره‌های با فسفر قابل استفاده پائین در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با سطوح بالاتر فسفر قابل دسترس، مقادیر پائین‌تری از فسفر خون، و همچنین وزن، خاکستر، کلسیم، فسفر، ضخامت و قدرت شکنندگی استخوان درشت نی را نشان دادند. نتیجه گیری نهایی: افزودن فیتاز به جیره‌های با سطوح پائین‌تر فسفر قابل دسترس موجب بازگرداندن متغیرهای فوق شد. فیتاز از طریق بالا بردن قابلیت دسترسی فسفر فیتاته، استحکام و مقاومت استخوان درشت نی را افزایش می دهد.