دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 1369670، دی 1391، صفحه 213-293 
تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین

صفحه 219-226

10.22059/ijvm.2012.30221

omid madadkar؛ امید مددگار؛ هادی کیوانفر؛ تقی زهرایی صالحی؛ اکبر مهدی زاده دستجردی؛ فرهاد موسی خانی؛ روح الله کامیابی


زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده با آلژینات ‌و پری بیوتیک در سس مایونز

صفحه 259-264

10.22059/ijvm.2012.30225

Nima Mohammadi؛ حامد اهری؛ مریم فهیم دانش؛ محمد علی خسروی زنجانی؛ امیر علی انوار؛ انعام شکری