مطالعه مقایسه‌‌‌ای کلونیزاسیون سویه‌های استاندارد و موتانت hilA سالمونلا انتریتیدیس در مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه:‌مقایسه بیماریزایی بین سالمونلا انتریتیدیس و سویه باکتری موتانت یافته ژن hilA آن، در مرغ‌های تخم گذار. هدف:‌ ‌بررسی اهمیت ژن hilA باکتری سالمونلا انتریتیدیس، بر میزان کلونیزاسیون در امعاء و احشای داخلی مرغ‌های تخم گذار و میزان دفع آن از طریق مدفوع و تخم مرغ‌های تولیدی. روش کار: در دو گروه از مرغ های تخم گذار، تعداد 1010‌cfu باکتری از دو سویه سالمونلا انتریتیدیس موتانت یافته در ژن hilA و باکتری سالمونلا اصلی یا استاندارد آن، بصورت داخل دهانی تلقیح و سپس میزان جایگزینی این دو سویه باکتری در ارگان های مختلف آنها با هم مقایسه شدند. نتایج:‌ ‌میزان کلونیزاسیون باکتری در بافت های کبد، طحال، سکوم، روده کوچک، واژن و کلواک آن گروه از پرنده‌هایی که با سویه سالمونلا موتانت یافته آلوده شدند کمتر از پرندگانی بود که با سوش اصلی آن باکتری تلقیح شده بودند. میزان سالمونلای جدا شده از سواب‌های کلواکی مرغ‌های گروه hilA کمتر از مرغ هایی بود که با باکتری سالمونلای استاندارد آلوده شده بودند. اما تفاوت قابل ملاحظه‌ای در میزان جداسازی باکتری از نواحی رحمی (مگنوم و ایستموس) دوگروه از مرغ های مورد مطالعه مشاهده نشد. ضمن اینکه با استفاده از آزمایش PCR، ژن hilA سالمونلا، فقط در بافت های آلوده پرنده هایی که سالمونلا استاندارد را دریافت کرده بودند، مورد شناسایی قرار گرفت و ژن hilA در بافت های گروه دیگر از مرغان مشاهده نگردید. نتیجه گیری‌نهایی: ‌این مطالعه نشان داد که ژن hilA باکتری سالمونلا انتریتیدیس در جایگزینی باکتری در ارگان‌های داخلی مرغ‌های تخم‌گذار نقش بارزی دارد ولی این تاثیر انحصاری نبوده و احتمالاً مکانیسم ها و ژن های دیگری هم در تهاجم این باکتری نقش ایفا می‌کنند.