تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: روتاویروس های گروه A گاوی، یکی از مهمترین عوامل مسبب گاستروانتریت و اسهال در گوساله های تازه متولد شده هستند.هدف:‌ ‌در این مطالعه تیپ های اصلی این ویروس ها با روش های مولکولی تعیین تیپ شدند. روش کار:‌ ‌در طی دو سال 125 نمونه مدفوع از گوساله های زیر دو ماه مبتلا به اسهال از 26 گاوداری صنعتی استان های تهران،البرز و قزوین که از بزرگترین مراکز پرورش گاو در ایران هستند، جمع آوری شدند. با استفاده از روش ELISA حضور روتاویروسهای گروه A در 2/39( %49 از 125) کل نمونه‌ها مورد تایید قرار گرفت.به منظور تعیین ژنوتیپ های G و P 35 نمونه مثبت در آزمون ELISA با استفاده از seminested multiplex RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج:‌از میان ژنوتیپ های G حضور ژنوتیپ های ‌ 10G(1/57)% و ‌ 6G(9/22)% مورد تایید قرار گرفت. عفونت همزمان با دو ژنوتیپ ‌10G و ‌6G در 7/5( %2 از 35) نمونه ها دیده شد.همچنین در مورد ژنوتیپ های P، ]11P[‌ شایع ترین ژنوتیپ شناخته شد (4/71)% و بعد از آن ژنوتیپ ‌ ]5P[(3/14)% قرار داشت. در این مطالعه ژنوتیپ های ‌8G و ‌]1P‌ [ دیده نشد. ترکیب ژنوتیپ های موجود در این مطالعه شامل ‌-like strains223] (B11P[10G)، ] (UK-like strains)5P[6G و ‌-like strains)4] (KN11P[6G بود که درصد وقوع هرکدام به ترتیب 4/51، 3/14و 6/8 بود. در 85/2% نمونه‌ها ترکیب ژنتیکی ]11P[10/G6G دیده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی:‌‌بنا بر اطلاعات موجود، در این مطالعه برای اولین بار ژنوتیپ‌های P روتاویروس های گروه A گاو در ایران انجام شده است. همچنین در این مطالعه برای اولین بار در ایران ترکیب کامل ژنوتیپی رایج ترین سویه های روتاویروس گروه A گاوی، گزارش می شود. نتیجه این تحقیق همچنین حاکی از آن است که در طی سالهای اخیر میزان وقوع ژنوتیپ های G در سه استان تهران، البرز و قزوین نسبت به مطالعات قبلی تغییر یافته است.