تغییرات تکاملی بیان ژن اندوتلین 1 و رسپتور نوع آ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه:شناخت مکانیسم‌های کنترل اندوتلین در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار پیچیده بوده و دانش اندکی در مورد آن وجود دارد.هدف:هدف از این تحقیق بررسی تغییرات سرمی اندوتلین ،بیان ژن اندوتلین و بیان گیرنده اندوتلین نوع آ ‌(ETA)‌ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار در طول دوره پرورش (6 هفته) می باشد.روش کار: در پژوهش حاضر میزان mRNA اندوتلین–1 و بیان mRNA گیرنده اندوتلین–آ در ریه جوجه‌های گوشتی و تخمگذار در طول مدت پرورش(6 هفته – با فواصل هفت روزه) تعیین شد.همچنین غلظت سرمی اندوتلین در این جوجه‌ها در این دوره زمانی اندازه گیری شد.نتایج:‌ ‌نتایج حاصله نشان داد که بیان اندوتلین در سه هفته اول زندگی در جوجه‌های گوشتی و تخمگذار یکسان بودالبته الگوی کلی تغییرات بیان اندوتلین به صورت افزایشی بود . از هفته چهارم افزایش معنی‌داری در بیان اندوتلین–1 مشاهده شد که این روند افزایشی تا پایان دوره پرورش جوجه‌ها حفظ شد.بیان ژن گیرنده اندوتلین–‌ A در ریه جوجه‌های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش به صورت معنی‌داری از جوجه‌های تخمگذار بیشتر بود.الگوی تغییرات اندوتلین سرم در دوره پرورش افزایشی بود اما در تمام طول دوره غلظت سرمی آن در جوجه‌های گوشتی بالاتر بود. نتیجه گیری‌نهایی: بالاتر بودن غلظت سرمی اندوتلین و بالاتر بودن بیان ژن اندوتلیت–1 و گیرنده اندوتلین‌A می‌تواند توضیح هنده حساسیت بالای جوجه‌های گوشتی به فعالیت وازوکانستراکسیون اندوتلین و حساس تر بودن این جوجه ها به افزایش فشارخون ریوی باشد.