بررسی اثر بره موم محصول زنبور عسل بر رشد و برخی فاکتورهای ایمنی وخونی ماهی برزم

نویسندگان

چکیده

‌زمینه مطالعه: بره موم، محصول جنبی زنبور عسل، برای قرن‌ها بصورت تجربی و به عنوان محرک ایمنی مورد توجه بوده است. هدف:‌ ‌در این تحقیق اثرات تجویز بره موم بر فاکتورهای رشد، پاسخ ایمنی ذاتی و پارامترهای خونی ماهی برزم مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار:‌ ‌360 قطعه ماهی‌ها با خوراک حاوی 0، 0/1، 5/0 و 1% عصاره الکلی بره موم ‌(PEE)‌در خوراک به مدت 60 روز تغذیه گردیدند. در انتهای تحقیق فاکتورهای ایمنی (میزان فعالیت لایزوزیم سرم، قدرت باکتری کشی سرم،فعالیت کمپلمان، پروتئین تام و میزان ایمونوگلوبولین سرم) و پارامتر‌های خونی (شامل تعداد گلبولهای قرمز، تعداد گلبولهای سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و اندیس‌های گلبولی‌ (MCV, MCH,MCHC) بین تیمارها مقایسه گردید. بعلاوه فاکتورهای رشد نیز بین تیمارها مقایسه گردید. سپس ماهی‌ها با باکتری آئروموناس هیدروفیلا بصورت تزریق داخل صفاقی چالش داده شده و تلفات در مدت 10 روز ثبت شد. نتایج: افزایش معنی دار فعالیت لایزوزیم سرم و قدرت باکتی کشی سرم، میزان پروتئین تام و تعداد گلبولهای سفید خونی در تیمارهای 5/0 و 1% نسبت به تیمار کنترل بود‌)05/0(p<‌. در صورتیکه در فاکتورهای رشد (ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و میزان بازده غذایی) و فاکتورهای خونی تغییر معنی‌داری ایجاد نگردید‌ .)05/0(p>‌ ضمنا تلفات بعد از چالش با باکتری زنده آئروموناس هیدروفیلا نیز تنها در تیمار 5/0% کاهش معنی داری در میزان تلفات نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی:‌ اضافه نمودن 5/0% عصاره الکلی بره موم به خوراک ماهی برزم باعث تحریک برخی پاسخ های ایمنی و افزایش مقاومت در برابر عفونت باکتریایی می‌گردد، هرچند تجویز این ماده در خوراک تاثیری در شاخص‌‌‌های رشد و فاکتورهای خونی این ماهی ندارد.