مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت بتالاکتامازهای وسیع الطیف در جدایه‌های سالمونلای بدست امده از منابع طیور در ایران

نویسندگان

چکیده

زمینـه مـطالعه: طیور و محصولات طیور یکی از مهمترین منابع عفونت سالمونلا برای انسان میباشند. افزایش وقوع مقاومت‌های آنتی بیوتیکی دربین جدایه‌های سالمونلا به عنوان یک خطر جدی برای بهداشت عمومی مطرح شده است. جستجوی تولید کننده‌های بتالاکتامازهای مقاوم در بین گونه‌های سالمونلا در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هدف: هدف از این مطالعه، جستجوی الگوهای مقاومت جدایه‌های سالمونلا و ردیابی حضور ژن‌های مقاوم به بتالاکتامازهای وسیع الطیف ‌(ESBLs )‌ در فارم ها و کشتارگاه های طیور در نقاط مختلف ایران بود. روش کار: تعداد 314 جدایه سالمونلا شامل 272 جدایه طیوری و 42 جدایه انسانی در طی سال‌های 2005-2011 جمع آوری و برای تعیین الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور ژن‌های بتالاکتامازهای وسیع الطیف مورد مطالعه قرار گرفتند. تعیین حساسیت ضد میکروبی جدایه‌ها بر اساس روش استاندارد دیسک دیفوژیون نسبت به 16 عامل ضد میکروبی انجام پذیرفت. برای ردیابی ژن‌های ESBLs روش PCR با استفاده از پرایمرهای ویژه جستجوکننده گروه CTX-M و CMY برای 30 جدایه از 61 جدایه مقاوم در آزمایش‌های فنوتیپی به کار گرفته شد. نتایج: بر اساس نتایج حاصله، بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در بین جدایه های طیوری به سفوروکسیم و در بین جدایه‌های انسانی به سفیکسیم مشاهده گردید. همچنین مقاومت چندگانه به آنتی بیوتیکها حداکثر به 7 دارو بود. آزمایش PCR انجام شده برای تمامی جدایه‌ها از لحاظ حضور ژن CTX-M و CMY منفی بود. نتیجه گیری‌نهایی: نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد پدیده مقاومت چندگانه دارویی در بین جدایه‌های سالمونلای طیور به علت احتمال انتقال از طریق زنجیره غذایی از اهمیت ویژه‌ای برای سلامت عمومی برخوردار می‌باشند.