لیپیدوز کبدی در یک قطعه مرغ مینا (اکریدوترس تریستیس‌)‌ مرتبط با پودودرماتیت و مصرف دان پلت جوجه گوشتی

نویسندگان

چکیده

سابقه: یک قطعه مینای معمولی (اکریدوترس تریستیس) با علائم شدید دپرسیون پیش رونده، بی اشتهایی و ناتوانی، و با تاریخچه دو ماهه درگیری با پودودرماتیت متوسط ارجاع داده شد. یافته های بالینی:‌ ‌بزرگ شدگی کبد به صورت بالینی و با کمک رادیولوژی تشخیص داده شد. ساعاتی پس از مراجعه، پرنده تلف شد. آزمایشات تشخیصی: بزرگ شدگی کبد همراه با تغییر رنگ زرد تا قهوه‌ای آن طی معاینات پس از مرگ مشاهده گردید. پس از مطالعات بافت شناسی، لیپیدوز کبدی به عنوان مهمترین ضایعه تشخیص داده شد. ارزیابی نهایی: احتمالاً سوء مدیریت در نگهداری این پرنده شامل تغذیه با جیره دارای انرژی زیاد، همراه با نگهداری پرنده در قفس بسیار کوچک و فراهم نمودن تنها یک چوب زیر پا با کیفیت پایین، در نتیجه محدود نمودن تحرک پرنده و وقوع پودودرماتیت ناشی از این وضعیت، موجب مستعد شدن به این اختلال متابولیک شده است. با توجه به گونه پرنده، فراهم نمودن جیره و محل نگهداری مناسب برای داشتن پرنده خانگی سالم ضروری به نظر می‌رسد که این مسأله گاهی از سوی صاحبان بی اطلاع یا بی دقت این پرندگان، نادیده گرفته می‌شود.