جدا سازی و مطالعه ویژگی‌های پروبیوتیکی و تکنولوژیکی لاکتوباسیلوس‌های موجود در ‌ ‌ پنیرهای منطقه لیقوان

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: پروبیوتیک‌ها بخصوص لاکتوباسیلوس ها از مهمترین میکروارگانیسم‌هائی هستند که در صنعت غذا مورد استفاده قرار می‌گیرند. جداسازی و شناسائی پروبیوتیک‌ها از فرآورده‌های محلی امر ضروری می‌باشد. هدف: هدف از تحقیق حاضر جدا سازی سویه‌های لاکتوباسیلوس از پنیر های سنتی لیقوان و مطالعه ویژگی‌های تکنولوژیکی و پروبیوتیکی آنها جهت استفاده بعنوان مایه ی کشت بود. مواد و روش کار:‌ ‌برای این منظور 15 نمونه از پنیرهای سنتی لیقوان بطور تصادفی انتخاب گردید. ابتدا سویه‌های لاکتوباسیلوس بر اساس روش کشت و خصوصیات بیوشیمیائی جدا سازی و سپس بر‌اساس روش PCR روی ژن S rRNA16 مورد تایید قرار گرفت. خصوصیات پروبیوتیکی جدایه‌ها بر اساس مقاومت در مقابل اسید و صفرا ارزیابی شد. حسایت جدایه‌ها نسبت به 8 آنتی بیوتیک مهم مطالعه شد. خصوصیات تکنولوژیکی آنها بر اساس قدرت تولید اسید، میزان تحمل غلظت نمک، همچنین میزان فعالیت پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی جدایه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: در مجموع 12 سویه لاکتوباسیلوس جدا سازی شد که 10 جدایه مربوط به گونه‌های مختلف لاکتوباسیلوس پلانتاروم و دو جدایه مربوط به لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بود. تمامی جدایه ها نسبت به 3% و 9 جدایه نسبت به 6-8% نمک مقاوم بودند. دو جدایه بصورت کامل، 4 جدایه بصورت متوسط، 4 جدایه بصورت ضعیف نسبت به pH برابر 55/1 مقاوم بوده و 1 جدایه حساس بود. به غیر از یک مورد همه جدایه‌ها نسبت به غلظت 03/0% از املاح صفراوی مقاوم بودند. تعدادی از جدایه‌ها نسبت به اریترومایسین، آمپی سیلین، آمیکاسین و ریفامپین حساس بودند. نتیجه گیری‌نهایی: ‌نتایج این تحقیق نشان داد که اکثر اکتوباسیلوس‌های جدا شده از پنیر لیقوان می‌توانند به عنوان مایه های کشت و یا پروبیوتیک در تولید غذاهای عملکردی مورد استفاده قرار گیرند.