مطالعه آزمایشگاهی اثر مهار کنندگی عصاره سیر بر روی آئروموناس سوبریا

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: خاصیت ضدباکتریایی گیاه سیر از زمان‌های گذشته شناخته شده است اما گزارشی در مورد خواص ضدباکتریایی سیر بر باکتری‌های ایجاد کننده بیماری‌های ماهی وجود ندارد. هدف: هدف از این مطالعه استفاده سیر به عنوان ماده طبیعی برای پیشرفت وضعیت سلامت آبزیان می باشد. روش کار: برای این منظور عصاره خام سیر، آبی، اتانولی و متانولی برای مطالعه سمیت در شرایط آزمایشگاهی روی باکتری آئروموناس سوبریا به وسیله دیسک دفیوژن و لوله آزمایش استفاده شد. نتایج:‌ ‌با توجه به نتایج بدست آمده در غلظت mg/mL200 و400 عصاره اتانولی سیر، به ترتیب هاله عدم رشد mm7 و10 گزارش شد. هیچ هاله عدم رشدی برای تمام غلظت‌های متانولی عصاره سیر یافت نشد. در عصاره آبی سیر هاله عدم رشد برای غلظت mg/mL200،100 و 400 به ترتیب mm8، 10و 14 گزارش شد. برای عصاره خام سیر در غلظت 50% و 100% هاله عدم رشد mm8 و 27 بود. MIC ‌آئروموناس سوبریا برای عصاره اتانولی، عصاره آبی به ترتیب mg/mL200 و400 و برای عصاره خام سیر 10% بر آورد شد. MBCبرای این عصاره به ترتیب mg/mL300 و100 و برای عصاره خام سیر 25% تخمین زده شد. نتیجه گیری‌نهایی: اطلاعات ما نشان داد که عصاره خام و آبی سیر دارای بیشترین اثر ضد باکتریایی می‌باشد. عصاره اتانولی دارای کمترین اثر آنتی باکتریال وعصاره متانولی فاقد اثر آنتی باکتریال می‌باشد. بنابراین عصاره سیر می‌تواند رشد آئروموناس سوبریا را که یک پاتوژن مهم ماهی است مهار کرده و ارزش درمانی داشته باشد.