تهیه آنتی بادی های زرده تخم مرغ بر ضد آنتی ژن e2M آنفولانزای طیور با استفاده از ژن ‌ C-terminal 70e-Hsp2M و تشخیص آن با روش الیزا

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از آنتی بادی های زرده ‌(IgY)‌ به جهت کاربردهای متنوع تشخیصی، درمانی و همچنین تحقیقاتی و بیوتکنولوژی مورد توجه روز افزون قرار گرفته است. هدف:‌ ‌در این مطالعه تولید آنتی بادی ضد پپتید e2M ‌ آنفلوانزای طیور در زرده تخم‌مرغ بررسی گردید. روش کار:‌ ‌پلاسمید حاوی قطعه کد کننده e2M و بخش انتهایی کربوکسیل پروتئین شوک حرارتی70 به عضله سینه مرغ‌های تخم گذار تزریق شد. سرم و زرده تخم مرغ از نظر وجود آنتی بادی‌های ضد e2M توسط آزمون الایزای غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: حضور آنتی بادی‌های ضد e2M در نمونه های زرده و سرم مرغ ها به ترتیب از روز 13 و 7 بعد از تزریق مورد سنجش قرار گرفتند و بیشترین مقدار آنتی بادی به ترتیب در روزهای 41 و 35 مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: تولید آنتی بادی های ضد e2M در مرغ‌های تخم‌گذار امکان استفاده از ساختار پلاسمیدی e-HspC-terminal2M جهت ایمن سازی رانشان می‌دهد و ابزار مناسبی برای تهیه آنتی بادی های پلی کلنال و اختصاصی بر علیه این آنتی ژن است. این آنتی بادی‌ها برای اهداف تشخیصی و درمانی آنفولانزا کار برد دارند.‌