تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus)

نویسندگان

چکیده

یک قطعه خروس بالغ نژاد لاری به علت تورم زیر جلدی سراسری از ابتدای ناحیه پس سر واقع در پشت گردن تا ناحیه جدو گاه به کلینیک پرندگان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید. پس از انجام بیوپسی، حضور صفحات سلولی گرد با هسته‌های کروی یا بیضوی بـزرگ بـه همـراه یک یا چند هسته برجسته درون هسته‌ها و مقادیر کم سیتوپلاسم در بررسی میکروسکوپیک جلب نظر می‌نمود. از دیگر مشاهدات ریز بینی از بین رفتن رشته های ماهیچه ای مستقر در ناحیه عضلات گردن توسط تهاجم سلول‌های توموری بود. با استفاده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی، رنگ آمیزی هیستو شیمی و کاربرد وسیع مارکرهای ایمونو هیستو شیمی، چهره افتراقی بین انواع تومور سلول‌های گرد بر قرار شد. تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز ابتلا به بیماری مارک و لوکوز پرندگان از زیر گروه J ‌را تأیید نکرد. در نهایت تکنیک‌های فوق نشان داد شــاکله توده مزبور با منشأ دو گروه متفاوت سلولی شامل لنفوسیت‌های B و هیستیوسایت می‌باشد. با شناسایی این دو تیپ از جمعیت سلول‌های توموری این ضایعه به نام لنفو بلاستیک هیستیو سایتوما نام گذاری شد.