تاثیر مخمر نانوایی پروبیوتیکی ‌(Saccharomyces cerevisiae)‌ برای ارتقاء عملکرد رشد و تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی ‌(Acipenser persicus)‌ در بهره برداری از دافنی ماگنای غنی شده ‌(Daphnia magna)‌

نویسندگان

چکیده

‌زمینه مطالعه:‌ ‌بهینه سازی ترکیبات میکروبی و ذخیره سازی آن از طریق غذای زنده در فرآیند غنی سازی یکی از مهمترین موارد در آبزی پروری است، بطوریکه آن می تواند معیارهای رشد و تغذیه لاروهای ماهی را افزایش دهد. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه تعیین عملکرد رشد و تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی در تغذیه از دافنی ماگنای غنی شده با مخمر نانوایی بود. روش کار: دافنی ماگنا با سه غلظت 5، 30/5 و 48/5 لگاریتم واحد کلنی در هر میلی لیتر در سوسانسیون غنی سازی برای مدت 10 ساعت غنی شده و توسط لاروهای تاس ماهی ایرانی تغذیه شدند. لاروهای تاس ماهی ایرانی بر پایه 30% وزن بدن، 6 بار در روز تغذیه شدند. تیمار شاهد با دافنی غنی نشده تغذیه گردید. نتایج:‌ ‌نتایج نشان داد که ساکارو مایسیس سرویزیا معیارهای رشد و تغذیه را در لاروهای تاس ماهی ایرانی ارتقاء داد. وزن نهایی بدن و نرخ رشد ویژه (SGR)‌ در تیمارهای آزمـایشـی تفـاوت معنی داری را در مقایسه با تیمار شاهد داشت (05/0‌p<‌.) ضریب تبدیل غذای ‌(FCE)‌ بطور معنی داری کاهش یافت (05/0‌p<‌.) بالاترین ارزش تولید چربی ‌(LPV)‌ و ارزش تولید پروتئین ‌(PPV)‌ در تیمار ‌ 2T (لاروهای تاس ماهی ایرانی تغذیه شده با دافنی غنی شده بوسیله 30/5 لگاریتم واحد کلنی در هر میلی لیتر) بدست آمد. نتیجه گیری نهایی:‌ ‌این تحقیق نشان داد که ساکارومایسیس سرویزیا بالاترین کارآیی را در افزایش معیارهای تغذیه ای و عملکرد رشد لارو تاس ماهی ایرانی داشت. ‌