بررسی کارایی ضد انگلی عصاره الکلی افسنطین بر انگل سیفاسیا ابولاتا

نویسندگان

چکیده

زمینه مطالعه: بروز مقاومت نسبت به داروهای ضدانگل موجود، لزوم بررسی برای یافتن منابع جدید از داروهای ضدانگلی را ضروری نموده است.‌ ‌هدف:‌ ‌هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر بخشی عصاره الکلی گیاه افسنطین بر انگل سیفاسیا می باشد. روش کار:‌ ‌اثرات عصاره گیاه افسنطین (با غلظت‌های 5/2%، 5% و 10)% بر پاکسازی انگل سیفاسیا در 3 گروه موش سوری مورد مطالعه قرار گرفت. گروهی مجزا به عنوان کنترل مثبت پیرانتل پاموات دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل منفی محلول فاقد عصاره افسنطین را دریافت نمودند. حیوانات 28 روز پس از القای عفونت توسط خوراندن تخم سیفاسیا، با عصاره افسنطین تحت درمان قرار گرفتند. کارایی درمان در موش ها با مشاهده میکروسکوپی تخم انگل سیفاسیا در مدفوعشان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: در گروه های دریافت کننده عصاره افسنطین 5% و 10% و همچنین گروه دریـافـت کننـده پیـرانتـل پـامـوات پـس از طـی 10 روز دوره درمـان، ارزیـابـی میکـروسکـوپـی مـدفـوع وجـود تخم انگل سیفاسیا را نشان نداد. نتیجهگیرینهایی:‌ ‌داده‌های بدست آمده از مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که عصاره الکلی افسنطین احتمالاً موجب کاهش تعداد تخم انگل سیفاسیا با حداقل عوارض جانبی می شود. عصاره این گیاه احتمالاً می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای درمان بیماری‌های انگلی مطرح شود.