کولانژیوکارسینوما داخل کبدی و آنسفالومالاسی در یک طوطی استرالیایی کوچک‌(Melopsittacus Undulatus)‌

نویسندگان

چکیده

آنسفــالــومــالاســی نــرم‌شــدگـی و از بیـن رفتـن نسـج مغـز اسـت کـه در پـی انفـارکتـوس مغز (عفونت و تروما و سایر عوامل) روی می‌دهد. کـولانـژیـوکارسینوما داخل کبدی تومور بدخیم پارانشیم صفراوی است که معمولاً از داخل کبد رشد می‌نماید. طوطی مبتلا تاریخچه‌ای از عدم تعادل، کاهش فعالیت، ضعف در نگهداشتن گردن و افت وزن داشت. علی‌رغم انجام مداخلات درمانی، پرنده نشانه‌ای از بهبودی را نشان نداد و کالبدگشایی صورت پذیرفت. در مطالعه ماکروسکوپیک، کبد رنگ پریده و بزرگ بود. در مغز دو ناحیه رنگ پریده متقـارن بر روی سطح قشری هر دو لوب مغز خودنمایی می‌نمود. به منظور تثبیت نسـوج، نمـونـه‌هـا در فـرمـالیـن 10% نگهـداری شـد و با استفاده از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائـوزیـن اسلایـدهـای تشخیصـی تهیه گردید. در مطالعه ریزبینی، در ماده خاکستری مغز، واکوئل‌های کوچکی با اندازه‌های مختلف در سیتوپلاسم سلول‌های عصبی وجود داشت. فضای اطراف عروقی وسیع و بزرگ بود و تزاید عروقی هم مشاهده گردید. در ناحیه سفید، فضایی پر از مایعات دیده می‌شد. ترومبوزهای عروقی و نکروز نورون‌ها هم دیده می‌شد. نسوج سرطانی به کبد محدود می‌شد و در پـارانشیـم‌های کبدی، ارتشـاح سلـول های توموری دیده می‌شد. شمار زیادی از اپیتلیال‌ها با استرومایی فیبروزی خشن در مجاری دیده شد. با توجه به تاریخچه، یافته‌های بالینی و پاتولوژی، احتمالاً مواجه طولانی مدت با مایکوتوکسین و کمبود ویتامین E به ترتیب در بروز تومور کولانژیوکارسینوما داخل کبدی و آنسفالومالاسی نقش داشته‌اند.