حساسیت ضدمیکروبی 1000 جدایه باکتریایی نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران

نویسندگان

چکیده

زمینـه مـطالعه: تفاوت در الگوی حساسیت باکتری های پاتوژن نسبت به آنتی بیوتیک ها، عامل مهمی در انتخاب دارو و موفقیت درمان محسوب می شود. نگرانی های زیادی راجع به ظهور مقاومت باکتری های پاتوژن نسبت به عوامل ضدمیکروبی ایجاد شده که این موضوع منجر به الگوهای غیرقابل پیش بینی حساسیت و شکست در درمان گردیده است. هدف:‌ ‌هدف از این تحقیق تعیین حساسیت ضدمیکروبی 1000 جدایه باکتریایی نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران بوده است. روش کار:‌ ‌ما نتایج آنتی بیوگرام 1000 جدایه باکتریایی را نسبت به 5 آنتی بیوتیک رایج در صنعت طیور ایران شامل: کلیستین، داکسی سیکلین، انروفلوکساسین، فلورفنیکل و سولفامتوکسازول+تری متوپریم در فاصله زمانی تیرماه 1387 تا خرداد ماه 1388 جمع آوری نمودیم. داده ها از طریق 19 ‌ آزمایشگاه از 8 استان ایران فراهم شده و مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌باکتری های جدا شده عمدتاً متعلق به گونه های اشریشیاکلی (943 جدایه) و سالمونلا (49 جدایه) بودند. الگوی مقاومت در بین تمامی جدایه ها بدین قرار بود: کلیستین 5/55%، داکسی سیکلین 5/61%، انروفلوکساسین 5/41%، فلورفنیکل 5/34 % و سـولفـامتـوکسـازول+تـری متـوپـریـم 5/65.% نتیجه گیری‌نهائی:‌ ‌نتایج این بررسی حاکی از آن است که مقاومت بالایی نسبت به آنتی بیوتیک‌های رایج در صنعت طیور ایران وجود داشته که نیازمند اجرای طرح مانیتورینگ ملی برای مقاومت ضدمیکروبی و مصرف عقلانی داروها می‌باشد.