آلودگی باکتریائی تلفات جنینی در جوجه‌ کشی‌ های شترمرغ و الگوی مقاومت ضد میکروبی اشریشیا کلی جدا شده

نویسندگان

1 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران‌

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: رایج ترین عامل تلفات جنینی در جوجه کشی‌های شترمرغ آلودگی باکتریایی تخم‌های نطفه دار می‌باشد که به زیان اقتصادی این صنعت منجر می‌شود. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی، علی الخصوص آلودگی به اشریشیاکلی، در جوجه کشی‌های شترمرغ و تعیین الگوی مقاومت جدایه‌های آن نسبت به ترکیبات ضد میکروبی بود. روش کار:‌ ‌بدین منظور تعداد 120 تخم شترمرغ بارور با جنین‌های تلف شده، به صورت هفتگی از سه مرکز جوجه‌کشی جمع‌آوری شدند. بعد از انتقال به آزمایشگاه و در شرایط استریل از اندام‌های مختلـف جنین ها نمونه برداری شد. جداسازی و شناسایی جدایه‌های باکتری بر اساس روش‌های استاندارد باکتری شناسی و بیوشیمیایی صـورت گرفت. آزمون تعیین حساسیت بر علیه ترکیبات ضد میکروبی به روش دیسک دیفوزیون در برابر 27 ترکیب دارویی صورت گرفت. نتایج:‌ ‌از 56 (7/46)% مورد بیش از یک جنس باکتری جداسازی شد. تعداد 24 عدد از تخم‌های شترمرغ به اشریشیاکلی آلوده بودند که در برخی از نمونه‌ها علاوه بر کیسه زرده از مکونیوم، کبد یا خون قلب جنین تلف شده نیز جداسازی شد که تعداد مجموع جدایه‌های اشریشیاکلی را به 32 افزایش داد. تمامی جدایه‌های اشریشیاکلی به دانوفلوکساسین، فلومکوئین، تریمتوپریم + سولفامتوکسازول حساس بودند در حالیکه همگی به کربنی سیلین و اریترومایسین مقاوم بودند. وضعیت مقاومت جدایه‌ها در برابر سایر ترکیبات متفاوت بود. مقاومت چندگانه در تمامی جدایه‌ها مشاهده شد که شامل 2 تا 12 ترکیب دارویی بود. در مجموع در بین 32 جدایه باکتری، 30 الگوی مقاومت دارویی متفاوت بر علیه 27 ترکیب مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی:‌تحقیق موجود نخستین بررسی جامع در مورد وضعیت آلودگی باکتریایی جنین‌های تلف شده درجوجه کشی‌های شترمرغ و وضعیت مقاومت جدایه‌های اشریشیاکلی بدست آمده در برابر ترکیبات ضد میکروبی در ایران بود.

کلیدواژه‌ها