تشخیص کوکسیلا برونتی با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای در شیرهای فله‌ای گاودرای های استان قم در سال 1390

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم،ایران

3 مرکز تحقیقات زیست فناوری تسنیم، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران‌

چکیده

زمینه مطالعه: تب ‌Q‌ یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که عامل آن، یک گونه از باکتری بنام ‌Coxiella burnetii‌ است که سراسر جهان در حال توزیع می‌باشد . در گاو، عفونت Coxiella burnetii معمولاً بدون علامت است اما همچنین می‌تواند با اختلالات تولید مثلی در ارتباط باشد. اپیدمیولوژی تب ‌Q‌ در ایران نا مشخص است اما برخی از منابع از اندمیک بودن ان در ایران خبر می‌دهند .هدف: هدف از این مطالعه به تشخیص مولکولی ‌Coxiella burnetii، در مزارع گاو شیری با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه ای در استان قم در سال 1390 می باشد.روش کار: از ژانویه تا فوریه 2011 (زمستان) و جولای تا سپتامبر 2011 (تابستان) در مجموع از 100 نمونه بالک شیر گاو از پنج منطقه به یک تعداد جمع آوری شدند .نتایج: در این پژوهش، 14(%14 از 100) شیر بالک مثبت بوده اند. نتیجه گیری نهایی:این نتایج فرضیه شیوع بالا و الگوی بومی تب ‌Q‌ در ایران را تایید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها