فراوانی کروناویروس در نمونه‌های مدفوع اسهال گوساله‌های نوزاد با استفاده از میکروسکپ الکترونی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب ،سراب، ایران

2 ‌گروه بیماریهای داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات سرم و واکسن رازی، کرج ، ایران

4 گروه جراحی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران، ایران

چکیده

زمینـه مـطالعه: اسهال گوساله‌های نوزاد یکی از بیماریهای است که عوامل متعدد ویروسی، باکتریایی و انگلی در بروز آن نقش دارند. کروناویروس یکی از عوامل مهم در بروز این سندرم می‌باشد. از سال 1969 میلادی به بعد برای نشان دادن حضور ویروس در نمونه‌های مدفوع گوساله‌های مبتلا به اسهال استفاده از میکروسکپ الکترونی به‌عنوان یکی از روش‌های تشخیصی مورد توجه قرار گرفت.  هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی کروناویروس در نمونه‌های مدفوع اسهال گوساله‌های نوزاد با استفاده از مشاهده ویروس در نمونه های مدفوع به کمک میکروسکپ الکترونی بود. روش کار:‌ ‌برای انجام این مطالعه در مجموع 100 راس گوساله مبتلا به اسهال با سن زیر دو ماه از 25 گاوداری صنعتی از چهار منطقه در استان آذربایجان شرقی در طی 12 ماه مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های مدفوع تازه با استفاده از سواب های استریل از هر یک از گوساله‌های مزبور اخذ گردید. هر نمونه به یک لوله آزمایش استریل منتقل و سپس به آزمایشگاه ارسال و تا زمان انجام آزمایش در فریزر oC‌20– نگهداری شد. در مطالعه حاضر از روش مشاهده ویروس با کمک میکروسکپ الکترونی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری مربع کای استفاده گردید. نتایج: ‌نتایج مطالعه نشان داد که عامل کروناویروس در 15% نمونه‌های مدفوع حضور داشته اختلاف معنـی‌داری بیـن فـراوانی عفونت و فصل وجود دارد (05/0‌p<‌.) بیشترین فراوانی در زمستان (28)% و کمترین فراوانی در تابستان (4)% مشاهده شد. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه‌های سنی و نیز بین مناطق مختلف استان در رابطه با فراوانی حضـور ویـروس در گـوسـاله‌های اسهالی وجود ندارد. نتیجه گیری نهایی: اسهال گوساله‌های نوزاد یک سندرم چند علتی می‌باشد. بین اسهـال‌هـای ویـروسی، کروناویروس گاوی یکی از سبب‌های مهم این سندرم است. برای نشان دادن کروناویروس در مدفوع، مشاهده با میکـروسکـپ الکتـرونی یک روش تشخیصی استاندارد  می‌باشد. در این مطالعه مشخص شد که کروناویروس در استان آذربایجان شرقی می‌تواند به عنوان یکی از سبب‌های مهم سندرم اسهال در گوساله‌های نوزاد محسوب گردد.
 

کلیدواژه‌ها