تغییرات اگزالات، سیترات و گاما گلوتامیل ترانسفراز ادرار پس از تجویز عصاره ی Cynodon dactylon به گربه ها

نویسندگان

1 بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

6 گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اگزالات و سیترات ادرار در تشکیل سنگ ادراری اگزالات کلسیم و گاما گلوتامیل ترانسفراز در ارزیابی آسیب کلیه در گربه ها نقش کلیدی دارند. اثرات مطلوب Cynodon dactylon در جلوگیری از تشکیل سنگ اگزالات کلسیم در رت ها به اثبات رسیده است.
هدف: مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی تغییرات مقادیر اگزالات، سیترات و GGT ادرار پس از تجویز عصاره ی C. dactylon به گربه هایی که به طور تجربی هایپر اگزالوریک شده اند، صورت گرفته است. تا کنون هیچ تحقیقی به منظور بررسی اثرات مفید این گیاه در گربه ها صورت نگرفته است.
روش کار: 13 گربه نر بالغ به طور اتفاقی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه A جیره استاندارد و آب آشامیدنی دریافت کرده در حالیکه گروه های B و C، روزانه اتیلن گلیکول نیز با دوز غیر سمی (mg/kg 130) به مدت 30 روز دریافت کردند. گروه C، به همراه اتیلن گلیکول عصاره ی آبی الکلی (C. dactylon (mg/kg 400 را نیز از روز صفر تا 30 دریافت نمود. نمونه های ادرار در روز های 0، 15 و 30 جمع آوری شده و از نظر اگزالات، سیترات و GGT مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: اگزالات ادرار در گروه B در روز های 15 و 30، به طور معنا داری بیشتر از گروه C بوده و سیترات ادرار در گروه C در روز 15 نسبت به سایر گروه ها بالاتر بوده است. گرچه سیترات ادرار در کل طول مطالعه در گروه های B و C روند کاهشی داشته است. سطح گاما گلوتامیل ترانسفراز ادرار در طول مطالعه در گربه های هایپر اگزالوریک افزایش و در گروه درمانی کاهش یافته است.
نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج ما، عصاره ی C.dactylon سبب کاهش هایپر اگزالوری شده و اثرات مطلوبی در پیشگیری از آسیب کلیه در گربه ها دارد. این یافته ها توضیحات علمی جهت به کار بردن C.dactylon در پیشگیری و درمان احتمالی سنگ کلیه در گربه ها و انسان ها ارائه می دهند.

کلیدواژه‌ها