بررسی تغییرات پارامترهای الکتروکاردیوگرافی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در هیپوکلسمی تجربی در بزهای نژاد مرخز

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

چکیده

زمینه
مطالعه:
هیپوکلسمی یکی از مهمترین  بیماری‌های متابولیک در گاو، گوسفند و بز پیرامون زایمان است و به علت کاهش
عیار سرمی کلسیم خون اتفاق می‌افتد. هدف: هدف
از انجام این مطالعه بررسی تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و الکتروکاردیوگرافی در
شرایط هیپوکلسمی تجربی در بزهای نژاد مرخزمی باشد. روش کار: دراین مطالعه
10 بز نژاد مرخز به دو گروه تست و کنترل تقسیم شدند. (هرگروه 5 بز) در گروه آزمایش
باتزریق محلول اتیلن دی آمین تترا استات سدیم 6/4% بصورت وریدی علائم بالینی
هیپوکلسمی با تغییر در ضربان قلب و زمین گیری ایجاد شد. در گروه کنترل نیز درشرایط
مشابه سرم فیزیولوژی تزریق شد. در هر دو گروه قبل و پس از تزریق نوارالکتروکاردیوگرام
در اشتقاق قاعده‌ای راسی و نمونه خون از ورید وداج
اخذ شد. الکتروکاردیوگرافی و پارامترهای کلسیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر، گلوکز،
آنزیم‌های ALT, AST, CPK
درسرم و پارامترهای هماتولوژیک شامل RBC, WBC Diff leukocyte, PCV, Hb,
MCV, MCH, MCHC در خون اندازه گیری شدند. نتایج:
نتایج این مطالعه در گروه آزمایش کاهش معنی‌داری در
عیار کلسیم، LDH، پتاسیم، و افزایش معنی‌داری در غلظت گلوکز نشان دادند. تعداد گلبول‌های سفید، تعداد لنفوسیت و تعداد ائوزینوفیل خون کاهش معنی‌داری را نشان دادند. و مقادیر منیزیم، CPK،
فسفر، ALT،AST،
تعداد گلبول‌های قرمز، مقدار هموگلوبین، میزان
هماتوکریت، MCV،MCH
و MCHC تغییر معنی‌دار
را نشان ندادند. تعداد ضربان قلب و وجود آریتمی و نوع آن نیز دارای تغییرات معنی‌دار بود. اما تغییرات الگوی امواج QRS،
شکل موج T، ارتفاع امواج P، QRS و T فاصله امواج S-T و Q-T از لحاظ آماری معنی‌دار نبودند. در
گروه کنترل هیچ تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری‌نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهند
که در تشخیص بیماران مبتلا به هیپوکلسمی، ارزیابی برخی از تغییرات بیوشیمیایی،
آنزیمی، هماتولوژی و الکتروکاردیوگرافی می‌توانند
کمک کننده باشند

کلیدواژه‌ها


 
Anderson, D., Rings, E., Michael, D. (2009) Current Veterinary Therapy Food Animal Practice, Saunders, Missouri, USA.##
Klein, B.G. (2012) Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology. (5th ed.) Elsevier. Philadelphia, USA.##
Daniel, R.C.W. (1979) The effect of reducing plasma calcium levels on some plasma enzyme levels in cows and sheep. Br Vet J. 135: 30-39.##
Daniel, R.C.W., Moodie, E.W. (1979) Induced hypocalcemia in cows and sheep. I. Changes in plasma inorganic phosphorus levels. Br Vet J. 135: 440-451.##
Daniel, R.C.W., Moodie, E.W. (1979) Relationship between plasma calcium and  QT  interval of electrocardiogram in dairy cows. J  Dairy Sci. 62: 1014-1018.##
Desmecht, D.J.M., Linden, A.S., Godeaut, J.M., Lekeux, P.M. (1995) Experimental production of hypocalcemia by EDTA infusion in calves: A critical appraisal assessed from the profile of blood chemicals and enzymes. Comp Biochem Physiol. 110: 115-130.##
Farshad, A., Akhondzadeh, S., Zamiri, M.J.,  Sadeghi, GH. (2008) The estrous cycle of the markhoz goat in Iran. Asian-Aust J Anim Sci. 21: 1411-1415.##
Hesselink, J.W., Taveme, H.A.M. (1994) Ultrasonography of the uterus of the Goat. Vet Quart. 16: 41-45.##
Jafari Dehkordi, A., Nasser Mohebi, A., HeidariSoreshjani, M. (2014) Frequency of cardiac arrhythmias in high- and low- yielding dairy cows. Vet Res Forum. 5: 1-5.##
Hall Guyton,  J.E.A.C. (2016) Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. (13th ed.) Saunders. Philadelphia, USA.##
Karadaev, M. (2015) Pregnancy diagnosis techniques in Goats. Bulg J Vet Med. online-first: 1-11.##
Karpoor, C.H., Deshpande, D.V., Shettar, S.,  Nagari, P. (2011) Effect of stress on absolute eosinophil count. Indian J Public Health Res Dev. 2: 38.##
Latimer, K.S. (2011) Duncan and Prasse’s Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology. (5th ed.) Wiley-Blackwell. Iowa, USA.##
Martinez, N., Sinedino, L.D.P., Bisinotto, R.S., Ribeiro, E.S, Gomes, G.C, Lima, F.S, Greco, L. F., Risco, C.A., Galvão, K.N., Taylor-Rodriguez, D., Tatcher, W.W., Santos, J.B.P. (2014) Effect of induced subclinical hypocalcemia on physiological responses and neutrophil function in dairy cows. J Dairy Sci. 97: 874-887.##
Mellau, L.S.B., Jorgensen, R., Jand Enemark, J.M.D. (2001) Plasma calcium, inorganic phosphate and magnesium during hypocalcemia induced by a standardized EDTA infusion in cows. Acta Vet Scand. 42: 251-260.##
Mostaghni, Kh., farzinpour, M., Smimi, A.S., taghavi-razavizadeh, A. (2012) Changes in biochemical, enzymatic, and electrolyte indices of sheep in experimental hypocalcemia. J Vet Res. 67: 331-335.##
Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, R.D. (2014) Veterinary Medicine, A Textbook Of The Diseases Of Cattle, Horses, Sheep, Pigs And Goats. (10th ed.) Saunders Elsevier Company, London, UK.##
Raja Ili Airina, R.K., Mohd, A.R., Abdullah, R.B., Wan Khadijah W.E. (2011) Using fetal heart size measured from ultrasound scanner images to estimate age for gestation in goat. J Anim Vet Adv. 10: 2528-2540.##
Smith, M.C., Sherman, D.M. (2011) Goat Medicine. (2th ed.) Wiley- Blackwell Company, Iova, USA.##
Yamagishi, N., Oishi, A., Sato, J., Sato, R., Naito, Y. (1999) Experimental Hypocalcemia Induced by Hemodialysis in Goats, J Vet Med Sci. 61: 1271-1275.##