دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 245-341 

فارماکولوژی

توزیع بافتی آرتمیزینین در طیور گوشتی پس از تجویز دارو به صورت تک دوز و دوزهای چندگانه

صفحه 285-294

10.22059/ijvm.2016.59724

سعید حبیبیان دهکردی؛ حسینعلی عرب؛ مطهره اسماعیلی؛ جهانگیر کبوتری؛ امیرعلی شهبازفر


تهیه و ارزیابی یک هیدروژل لیپوزومی حساس به حرارت برای دارورسانی آهسته رهش دانوفلوکساسین با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزوپوروس

صفحه 295-306

10.22059/ijvm.2016.59731

کتایون کیانی؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ سکینه خانمانی فلاحتی پور؛ پگاه خسرویان؛ تقی زهرایی صالحی