ژنوتایپینگ و تقسیم بندی ویروس های برونشیت عفونی پرندگان بر اساس ژن کد کننده پروتئین S2و تقسیم بندی ویروس های برونشیت عفونی پرندگان بر اساس ژن کد کننده پروتئین S2

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 گروه میکروبیولوژی و ایمینی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران - ایران

3 موسسه واکسن و سرم سازی رازی ، کرج، ایران

4 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

چکیده

زمینه
مطالعه:
ویروس برونشیت عفونی، عامل
بیماری برونشیت عفونی از عوامل مهم در ایجاد خسارات اقتصادی در صنعت طیور دنیا می‌باشد. ویروس برونشیت عفونی به سروتیپ‌ها و ژنوتیپ‌های مختلفی طبقه بندی می‌شود. پروتئین اسپایک (S) (~ 3462)،
واقع در سطح غشاء ویروسی، القاء عمده‌ای از آنتی
بادی‌های خنثی است و مسئول ویروس اتصال و ورود به
سلول‌های میزبان است. جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی بطور گسترده بوسیله سکانس ژن پروتیین s1 ژنوتایپینگ می‌شوند. هدف:
هدف از این مطالعه،  ژنوتایپینگ جدید و
طبقه‌بندی جدایه‌های
ویروس برونشیت عفونی در ایران بر‌اساس پروتیین s2 می‌باشد. روش کار: ژن s2 نه جدایه ویروس برونشیت عفونی ابتدا توسط روش RT-PCR تکثیر داده شدند و مورد سکانس قرار گرفتند. سکانس آمینواسیدی این
جدایه‌ها با سکانس جدایه‌های غیر ایرانی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج: جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی ایران به سه ژنوتیپ (I, VII, VIII) تقسیم‌بندی گردیدند. ژنوتیپ I شامل ویروس‌های مشابه سروتیپ
ماساچوست بود. ژنوتیپ VII به دو شاخه تقسیم‌بندی شدند، اولین شاخه VIIa
(مشابه IS-1494) و دومین شاخه VIIb نیز مربوط به ویروس‌های مشابه QX بودند. ژنوتیپVIIIشامل ویروس‌های مشابه 793/B بودند. نتیجه‌گیری‌نهایی: مطالعه حاضر نخستین اطلاعات در مورد ژنوتایپینگ و طبقه‌بندی جدایه‌های ویروس برونشیت عفونی
ایران می‌باشد

کلیدواژه‌ها


Abro, S.H. (2012) Molecular characterization and detection of infectious bronchitis virus.Vet  Microbiol.  155: 237–246.##
Aghakhan, S., Abshar, N., Fereidouni, S.R.N., Marunesi, C., Khodashenas, M. (1994) Studies on avian viral infections in Iran. Arch Inst  Razi. 44: 1-10.##
Ammayappan, A., Vakharia, V.N. (2009) Complete nucleotide analysis of the structural genome of the infectious bronchitis virus strain md27 reveals its mosaic nature. Viruses. 1: 1166-1177.##
Bozorgmehri-Fard, M., Charkhkar, S., Hosseini, H. (2014) Detection of the chinese genotype of infectious bronchitis virus (QX-type) in Iran. Iranian J Virol. 7: 21-24.##
Callison, S.A., Jackwood, M.W., Hilt, D.A. (1999) Infectious bronchitis virus S2 gene sequence variability may affect S1 subunit specific antibody binding. Virus Genes. 19: 143-151.##
Callison, S.A., Jackwood, M.W., Hilt, D.A. (1999) Infectious bronchitis virus S2 gene sequence variability may affect S1 subunit specific antibody binding. Virus Genes. 19: 143-151.##
Hosseini, H., Bozorgmehri Fard, M.H., Charkhkar, S., Morshed, R. (2015) Epidemiology of avian infectious bronchitis virus genotypes in Iran (2010-2014). Avi Dis. 59: 431-5.##
Jackwood, M. W. (2012) Review of infectious bronchitis virus around the world. Avian Dis. 56: 634-641.##
Lee, C.-W., Hilt, D. A., Jackwood, M.W. (2003) Typing of field isolates of infectious bronchitis virus based on the sequence of the hypervariable region in the S1 gene. J Vet  Diag  Invest. 15: 344-348.##
Mase, M., Inoue, T., Yamaguchi, S., Imada, T. (2009) Genetic diversity of avian infectious bronchitis viruses in Japan based on analysis of s2 glycoprotein gene. J Vet  Med Sci. 71: 287-291.##
Mo, M.-L., Hong, S.-M., Kwon, H.-J., Kim, I.-H., Song, C.-S., Kim, J.-H. (2013) Genetic diversity of spike, 3a, 3b and e genes of infectious bronchitis viruses and emergence of new recombinants in Korea. Viruses, 5, 550-567.##
Najafi, H., Langeroudi, A.G., Hashemzadeh, M., Karimi, V., Madadgar, O., Ghafouri, S.A., Maghsoudlo, H., Farahani, R.K. Molecular characterization of infectious bronchitis viruses isolated from broiler chicken farms in Iran, 2014-2015. Arch Virol. 161: 1-10.##
Najafi, H., Madadgar, O., Jamshidi, S., Langeroudi, A.G., Lemraski, M.D. (2014) Molecular and clinical study on prevalence of feline herpesvirus type 1 and calicivirus in correlation with feline leukemia and immunodeficiency viruses. In: Vet Res Forum (Vol. 5, pp. 255): Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. ##
Seyfi Abad Shapouri, M., Mayahi, M., Assasi, K., Charkhkar, S. (2004) A survey of the prevalence of infectious bronchitis virus type 4/91 in Iran. Acta Vet Hung. 52: 163-166.##
Tamura, K., Peterson, D., Peterson, N., Stecher, G., Nei, M., Kumar, S. (2011) MEGA5: molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Mol Biol Evol. 28: 2731-2739.##
Zulperi, Z.M., Omar, A.R., Arshad, S.S. (2009) Sequence and phylogenetic analysis of S1, S2, M, and N genes of infectious bronchitis virus isolates from Malaysia. Virus Genes. 38: 383-391.##