دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 157-245 

واکسن شناسی

کلونینگ و بیان ژن میکرونم 5 ایمریا نکاتریکس در اشرشیاکلی

صفحه 157-163

10.22059/ijvm.2016.58677

منصور میاحی؛ عباس جلودار؛ شهروز مسائلی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود صیفی آباد شاپوری؛ نغمه موری بختیاری


فیزیولوژی

مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E

صفحه 225-235

10.22059/ijvm.2016.58685

حسن مروتی؛ مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رامین مظاهری نژاد فرد؛ حمید رضا مرادی