دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 83-156 

عوامل عفونی - بیماریها

جستجوی عفونت کلامیدیائی در گله های بوقلمون ایران

صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2016.57893

زلیخا طاطاری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی


فراوانی برخی از ژن های مرتبط با حدت در جدایه های روده ای و خارج روده ای اشرشیا کلی با منشاء ماکیان

صفحه 91-96

10.22059/ijvm.2016.57894

سارا افتخاریان؛ مسعود قربانپور؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ رضا قنبرپور؛ رمضانعلی جعفری؛ امیر امانی


عوامل عفونی - بیماریها

مقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز

صفحه 113-119

10.22059/ijvm.2016.57897

محمد حاجی حاجیکلایی؛ ساره رضایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ غلامرضا عبدالله پور


یافته های اکوکاردیوگرافی داپلر پس از کارگذاری دریچه آئورت مهندسی بافت شده، در آئورت پیوند شده در آئورت توراسیک مدل گوسفندی

صفحه 127-133

10.22059/ijvm.2016.57899

محمدرضا مخبردزفولی؛ حمید توانایی منش؛ محمدمهدی دهقان؛ فرزاد حیاتی؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ حسام الدین اکبرین؛ پویا پورنقی


آناتومی - بافت شناسی

گزارش ناهنجاری مونوسفالوس امفالوپاگوس در یک راس بره

صفحه 151-156

10.22059/ijvm.2016.57902

بهادر شجاعی؛ محمد ناصر ناظم؛ سیدمحسن سجادیان؛ محمد حسن زاده؛ حجت اله جعفری