مقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

3 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی

4 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی

چکیده

زمینه مطالعه:  اکثر آلودگی‌های ناشی از لپتوسپیرا در گوسفند و بز بدون علامت هستند اما ممکن است علائمی مانند تب، سقط جنین، مرده‌زایی و قطع تولید شیر را بدنبال داشته باشد. تفاوت رفتار تغذیه‌ای گوسفند و بز ممکن است باعث اختلاف در میزان فراوانی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در آنها شود. هدف: هدف از این مطالعه مقایسه شیوع آنتی بادی‌های ضد گونه لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز می‌باشد. روش کار:  به‌منظور مقایسه میزان شیوع سرولوژیکی لپتوسپیراهای بیماریزا در گوسفند و بز، از تعداد 246 راس گوسفند و 210 رأس بز از 12 گله و از 8 منطقه اهواز نمونه‌های خون اخذ گردید. نمونه‌های سرم با آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) و با استفاده از سروتیپ‌های پومونا، کانیکولا، بالوم، ایکتروهموراژیه، گریپوتیفوزا، تاراسوی و آسترالیس ارزیابی شدند. نتایج: شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا در گوسفند 8.53 ٪ و در بز 10.95 % بود. بالاترین فراوانی سرمی در هر دو گونه مربوط به سروتیپ پومونا به میزان 68.18 ٪ در گوسفند و 56٪ در بز و بعد از آن به ترتیپ ایکتروهموراژیه (18.8%)، کانیکولا، هارجو و گریپوتیفوزا (هر کدام 4.5%)  در گوسفند و ایکتروهموراژیه (28 %) و کانیکولا (16%) در بز قرار داشتند. بررسی‌های آماری نشان داد که از نظر فراوانی آلودگی سرمی بین گوسفند و بز (0.428= p) و نیز بین گروه‌های سنی در گوسفند (0.310=p) و بز (0.363= p) اختلافی وجود ندارد. هرچند، یک گرایش به درصد آلودگی بیشتر در حیوانات بالغ (بالای سه سال سن) در مقایسه با جوان‌ترها مشاهده گردید. توزیع فراوانی آلودگی به لپتوسپیرا در گوسفند (0.466= p) و بز( 0.710= p) هیج اختلاف آماری در بین مناطق مختلف را نشان نمی‌دهد. نتیجه گیری نهایی: از نتایج این مطالعه چنین نتیجه‌گیری می‌شود که اختلافی در درصد آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در بین گوسفند و بز که در یک گله و تحت شرایط مدیریتی یکسان نگه‌داری می شوند، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 
Agunloye, C.A. (2002) Leptospiral agglutination antibodies in sheep and goat in south-west Nigeria. Israel Vet Med Assoc. 57: 2.
Bahaman, A.R., Ibrahim, A.L., Adam, H. (1987) Serological prevalence of leptospiral infection in domestic animals in west Malaysia. Epidemiol Infect. 99: 379-392.
Bojkovski, D., Stuhee, I., Kompan, D., Zupan, M. (2014) The behavior of sheep and goats co-grazing on pasture with defferent types of vegetation in the karst region. J Anim Sci. 92: 2752-278.
Burriel, A.R., Vougiouka, D.M., Butsini, S., Nomikou, K., Patakakis, M. (2002) A serological investigation of some causes of reproductive failure among small ruminants in Greece. Online J Vet Res. 6: 57-63.
Cerri, D., Ebani, V.V., Fratini, F., Pinzauti, P., Andreani, E. (2003) Epidemiology of leptospirosis: observation on serological data obtained by a diagnostic laboratory for leptospirosis from 1995 to 2001. New Microbiol. 26: 383-389.
Ciceroni, L., Bartoloni, A., Pinto, A., Guglielmetti, P., Vasquez, C.V. (1997) Serological survey of leptospiral infection in sheep, goats and dogs in Cordillera province, Bolivia. New Microbiol. 20: 77-81.
Ciceroni, L., Lombordo, D., Pinto, A., Ciarrocchi, S., Simeoni, J. (2000) Prevalence of antibodies to leptospira serovars in sheep and goats in Alto Adige-South Tyrol. J Vet Med. 47: 217-223.
Draghi de Benitez, M.G., Zubriggen, M.A., Vanzini, V.R. (1984) Serological survey for ovine leptospirosis in Correentes province, Argentina. Vet Argent. 1: 336-340.
Egan, J., Yearley, D.A. (1989) Serological survey of leptospiral infection in the Islamic Republic of Iran. Vet Rec. 119: 306
Flint, S.H., Corner, R.J., Marshall, R.B. (1988). Leptospirosis in farmed goats. New-Zealand. Vet J. 36: 156-158.
Haji Hajikolaei, M.R., Ghorbanpour, M., Keshavarzi-Yangabadi, M., Abdollapour, G.R. (2007a) Seroprevalence of leptospiral infection in goats of Ahvaz. Iran J Vet Res. 4: 93-96.
Haji Hajikolaei, M.R., Ghorbanpour, M., Gharibi, D., Abdollapour, G.R. (2007b) Serologic study on leptospiral infection in sheep of Ahvaz, southwestern Iran. J Vet Res. 8: 333-336.
Haji Hajikolaei, M.R., Ghorbanpour, M., Abdollapour, G.R. (2005a) Serological study of leptospirosis in cattle in Ahvaz. J Vet Res (University of Tehran). 60: 7-14.
Haji Hajikolaei, M.R., Ghorbanpour, M., Haidari, M., Abdollapour, G.R (2005b) Comparison of leptospiral infection in the horse and donkey. Bull Vet Inst Pulawy. 49: 175-178.
Hasanpor, A., Asgarloo, S., Imandar, M., Mashayekhi, M., Abdollhapour, G.R., Safarmashaei, S. (2012) Seroepidemiologic study of Goats leptospirosis in Khoy-Iran. J Anim Vet Adv. 11: 229-233.
Maleki, S.H., Abdollapour, G.R., Bahonar, A.R. (2013) Serological and bacteriological study of leptospirosis in dairy herds and feedlot in Tehran areas. Iran J Vet Med. 7: 177-183.
Maleki, S.H. (2014) Serological study on leptospiral infection in goats in Khorramabad. Bull Georg Natl Acad Sci. 8: 553-558.
Manickavel, K., Kalyanasundaram, C.K., Venkataraman, K.S., Rao, V.N.A., Thanagavelu, S. (1991) Reports on leptospirosis in sheep in Tamil Nadu. Indian Vet J. 68: 503-505.
Maronpot, R.R., Barsoum, I.S. (1972) Leptospiral Microscopic agglutination antibodies in sera of man and domestic animals in Egypt. Am J Tropic Clinic Microbiol. 30: 2219-2224.
Miller, D.A., Wilson, M.A., Beran, G.W. (1991) Relationship between prevalence of Leptospira introgans in cattle and regional climatic and seasonal factors. Am J Vet Res. 52: 1761-1768.
O.I.E. (2000) Manual of standards of diagnostic tests and vaccines, leptospirosis, part 2, section 22: chapter 2.2.4., Paris, France.
Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D. (2007) Veterinary Medicine: A Textbook of the Disease of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. (10th ed.) Saunders Elsevier, Philadelphia, PA, USA.
Ramin, A.G., Azizzadeh, F. (2013) Seroepidemiological detection of antibodies against leptospiral spp using microscopic agglutination test in uremia cows and sheep. Acta Vet. 63: 53-61.
Saglama, Y.S., Yenerb, Z., Temurc, A., Yalcinc, E. (2007) Immonohistochemical detection of leptospiral antigens in cases of naturally occurring abortion in sheep. Small Rumin Res. 74: 119-122.
Samir, A., Soliman, R., El-Hariri, M., Abdel-Moein, K.H., Hatem, M.E. (2015) Leptospirosis in animal and human contacts in Egypt: broad range surviilance. Rev Soc Bras Med Trop. 48: 272-727.
Shivaraj, M.D., Venkatesha, Rajkumari, S., Sripad, K., Sanjeevkumar, B., Chandranaik, M., Renukapraasad, C. (2009) Leptopriosis in sheep and its diagnosis. Vet World. 2: 263-264.
Sratnam, K.L. (1992) Leptospiral antibodies among sheep and goat. Indian J Anim Sci. 62: 1041-1043.
Zainali, A., Vand-yousefi, J., Ahoraei, P. (1997) The survey of leptospiral infection in Uremia. J Pajouhesh Va Sazandegi (In Persian). 37: 76-78.