گزارش ناهنجاری مونوسفالوس امفالوپاگوس در یک راس بره

نوع مقاله : آناتومی - بافت شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 اداره دامپزشکی کهنوج، کرمان، ایران

چکیده

 
ناهنجاری دوتایی شدن از سمت خلف بدن اغلب دستگاههای گوارش، ادراری تناسلی و حتی تنفسی را درگیر میکند. این ناهنجاری با طیف متفاوتی از دوتایی شدن به میزان کم تا تقریبا کامل دو حیوان گزارش شده است. در برخی از دوقلوهای به هم چسبیده، روند دوتایی شدن ممکن است تا ناحیه سر نیز کشیده شود. این نوع ناهنجاری در گونههای متعددی از حیوانات اهلی دیده شده است و با توجه به حضور یک یا دو قلب به نام توراکوپاگوس و یا امفالوپاگوس خوانده میشود. در این مطالعه یک بره مرده دوتا شده با یک سر و دو تنه که در نواحی گردن و سینه به یکدیگر اتصال داشتند مورد مطالعه قرار گرفت. تشریح ماکروسکوپی حیوان و رادیوگرافی دیجیتال آن با دو حالت گماری جانبی و پشتی – شکمی انجام شد. در حیوان مطالعه شده حاضر، دوتایی شدن دستگاه گوارش از عقب به جلو فقط تا روده پیشین جنینی دیده شد در حالی که این اتفاق در اندامهایی که در بدن موقعیت قدامی تری دارند، مانند قلب، ریهها و حتی قسمتهایی از مغز دیده شد. ناهنجاری دوتایی شدن در گاو اغلب از سمت جلوی بدن و در گوسفند از سمت عقب بدن شروع شده و به طرف انتهای دیگر بدن پیشرفت میکند. بسته به میزان پیشرفت روند دوتایی شدن، اندامهایی از بدن حیوان درگیر شده و اندامهای دیگر مستقل باقی میمانند. به نظر نویسندگان، نحوه دوتایی شدن در این حیوان تئوری اسپنسر را تقویت میکند.

کلیدواژه‌ها


Abt, D.A., Croshaw, J.E., Hare, W.C.D. (1962) Monocephalus dipygus parasiticus and other anomalies in a calf. JAVMA. 141: 1068–1072.
Aine, M.S. (2009) Monocephalus dipygus parapagus: a suspected case of complete caudal duplication in a British Blue kitten. J Feline Med Surg. 11: 330-331.
Antoine, D., Murugavel, K., Alphonse, R.M.D., Ramalingam, S., Thandavamurthy, C. (1997) Monocephalus dipygus monster in a buffalo—a case report. Indian J Anim Reprod. 18: 166.
Bannykh, S.I., Bannykh, G.I., Mannino, FL., Jones, KL., Hansen, L., Benirschke, K., Masliah, E. (2001) Partial caudal duplication in a Newborn associated with meningomyelocele and complex heart anomaly. Teratology. 63: 94–99.
Buhari, S., Yakubu, A.S., Jibril, A., Adeyanju, J.B., Chafe, U.M. (2008) Monocephalus, thoracopagus and dipygus twins in Sokoto Red goat. Sokoto J Vet Sci. 7: 23-24.
Corbera, J.A., Arencibia, A., Morales, I., Gutierrez, C. (2005) Congenital duplication of the caudal region (monocephalus dipygus) in a kid goat. Anat Histol Embryol. 34: 61–63.
Dennis, SM. (1975) Embryonic duplications in sheep. Aust Vet J. 51: 83-87.
Doijode, SV., Thorat, N.H., Markandeya, N.M., Mamde, C.S. (1992) Monocephalus dipygus conjoined twin lamb. Indian J Anim Reprod. 13: 206.
Dominguez, R., Rott, J., Castillo, M., Pittaluga, R.R., Corriere, J.N. (1993) Caudal duplication syndrome. Am J Dis Child. 147: 1048-1052.
Hiraga, T., Dennis, S.M. (1993) Cogenital duplication. Vet Clin North Am-Food. 9: 145–161.
Kroes, HY., Takahashi, M., Zijlstra, R.J., Baert, J.A.L.L., Kooi, K.A., Hofstra, R.M.W., VanEssen, A.J. (2002) Two cases of the caudal duplication anomaly including a discordant monozygotic twin. Am J Med Genet. 112: 390–393.
Mitra, M., Basak, DN., Chakrabarti, A. (1994) Monocephalus thoracopagus tetrapus tetrabrachius monster in a Black Bengal goat. Indian Vet J. 71: 177-178.
Noden, DM., De Lahunta, A. (1985) Developmental mechanisms and malformations. In: The Embryology of Domestic Animals. Williams and Wilkins, (1st ed.) Baltimore, USA. p. 109-152.
Nottidge, H.O., Omobowale, T.O., Olopade, J.O., Oladiran, O.O., Ajala, O.O. (2007) A case of craniothoracopagus (monocephalus thoracopagus tetrabrachius) in a dog. Anat Histol Embryol. 36: 179–181.
Otiang’a-owiti, GE., Oduor-okelo, D., Kamau, G.K., Makori, N., Hendrickx, A.G. (1997) Morphology of a six-legged goat with duplication of the intestinal, lower urinary, and genital tracts. Anat Rec. 247: 432-438.
Shojaei, B., Kheirandish, R., Hasanzade, M. (2010) Monocephalus tetrapus dibrachius in a calf. Comp Clin Pathol. 19: 511–513.
Shojaei, B., Mohebbi, E., Hashemnia, Sh. (2012) Caudal duplication (monocephalus tripus dibrachius) in a kid goat. Eur J Anat. 16: 206-211.
Spencer, R. (2000) Theoretical and analytical embryology of conjoined twins: Part I, Embryogenesis. Clin Anat. 13: 36–53.
Sur, A., Kumar Sardar, S., Paria, A., (2013) Caudal duplication syndrome. J Clin Neonatol. 2: 101–102.
20. Tatsumi, N., Miki, R., Katsu, K., Yokouchi, Y. (2007) Neurturin-GFRα2 signaling controls liver bud migration along the ductus venosus in the chick embryo. Dev Biol. 307: 14–28.
Thakur, SB. (1988) Dipygus monstrosity in a calf. Indian Vet J. 65: 440.