تهیه و ارزیابی یک هیدروژل لیپوزومی حساس به حرارت برای دارورسانی آهسته رهش دانوفلوکساسین با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزوپوروس

نوع مقاله : فارماکولوژی

نویسندگان

1 بخش فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه فارماسوتیکس، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
زمینه مطالعه:  سامانه‌های دارورسانی آهسته رهش می‌توانند دفعات تجویز را کاهش داده و عیارهای درمانی دارو را برای مدت‌های طولانی‌تر حفظ نمایند. محلول‌های زیست تخریب پذیر، زیست سازگار و حساس به حرارت  کیتوزان- بتا گلیسروفسفات در دمای بدن ژله‌ای شده و برای مدت طولانی قادر به حفظ یکپارچگی خود می باشند. هدف: ساخت یک سامانه دارورسانی جدید آهسته رهش دانوفلوکساسین بر پایه ترکیب لیپوزوم و هیدروژل با استفاده از نانوذرات سیلیکا برای مصرف در حیوانات مزرعه می‌باشد. روشکار: نانوذرات سیلیکای مزوپوروس با استفاده از ستیل تری متیل آمونیوم و تترا اتیل اورتوسیلیکا و لیپوزوم‌ها به روش هیدراسیون لایه نازک تهیه شدند. محلول‌های کیتوزان-بتا گلیسرو فسفات حاوی لیپوزوم های دانوفلوکساسین بار شده در نانوذرات سیلیکا تحت ارزیابی‌های مختلف از جمله الگوی رهایش دارو، زمان ژله‌ای شدن، میزان بارگیری در نانوذرات، ریخت شناسی و آزمایشات فعالیت ضدمیکروبی علیه استافیلوکوک اورئوس و اشریشیا کلای قرار گرفتند. نتایج: میانگین اندازه حفرات نانوذرات nm‌8/2 و میانگین کارآیی بارگیری دارو در نانو ذرات 45% بود. کینتیک رهایش دارو از مدل هیگوشی پیروی کرده و قادر به رهایش دانوفلوکساسین به مدت بیش از 96 ساعت بود. براساس مطالعات انجام شده هیچ برهمکنشی بین دانوفلوکساسین و سایر اجزا ژل وجود نداشت. میکروسکوپ الکترونی نگاره ساختار یکنواخت و غیرمتخلخلی را برای ژل نشان داد، در حالی که ژل متورم شده در بافر فسفات دارای ساختار متخلخل بود. آزمایشات میکروبی فعالیت بالای ضدباکتریایی هیدروژل لیپوزومی دانوفلوکساسین و قابل مقایسه با محلول دانفلوکساسین را نشان داد. نتیجهگیرینهایی: هیدروژل لیپوزومی دانوفلوکساسین در دمای بدن جامد شد و بخوبی قادر به آهسته رهش کردن دارو و نشان دادن اثرات ضدباکتریایی در محیط آزمایشگاهی بود. 

کلیدواژه‌ها


 
Beck-Broichsitter, M., Gauss, J., Packhaeuser, C.B., Lahnstein, K., Schmehl Seeger, W., Kissel, T., Gessler, T. (2009) Pulmonary drug delivery with aerosolizable nanoparticles in an ex-vivo lung model. Int J Pharm. 367: 169-178.##
Chang, Y., Xiao, L., Tang, Q. (2009) Preparation and characterization of a novel thermosensitive hydrogel based on chitosan and gelatin blends. J Appl Polymer Sci. 113: 400-407.##
Charnay, C., Begu, S., Tourne-Peteilh, C., Nicole, L., Lerner, D.A., Devoisselle, J.M. (2004) Inclusion of ibuprofen in mesoporous templated silica: drug loading and release property. Eur J Pharm Biopharm. 57: 533-540.##
Chenite, A., buschmann, M., Wang, D., Chaput, C., Kandani, N. (2001) Rheological characterization of thermogelline chitosan/glycerol-phosphate solutions. Carbohydr Polym. 46: 39-47.##
Hashemikia, S., Hemmatinejad, N., Ahmadi, E., Montazer, M. (2015) Optimization of tetracycline hydrochloride adsorption on amino modified SBA-15 using response surface methodology. J Colloid Interface Sci. 443: 105-114.##
Jahangirian, H., Haron, M.J., Imail,M.H., Rafiee-Moghadam, R., Afsah-Hejri, L., AbdolahiI, Y., Rezayi, M., Vafaei, N. (2013) Well diffusion method for evaluation of antibacterial activity of copper phenylL fatty hydroxamate synthesized from canola and palm kernel oils. Digest J Nanomater Biostruct. 8: 1263-1270.##
Khaled, M.H. (2010) Ciprofloxacin as ocular liposomal hydrogel. AAPS Pharm Sci Tech. 11: 241-246.##
Khodaverdi, E., Tafaghodi, M., Ganji, F., Abnoos, Kh., Naghizadeh, H. (2012) In vitro insulin release from thermosensitive chitosan hydrogel: AAPS Pharm Sci Tech. 13: 460-466.##
Lai, C.Y., Trewyn, B.G., Jeftinija, D.M., Jeftinija, K., Xu, S., Jeftinija, S., Lin, V.S.A. (2003) Mesoporous silica nanosphere-based carrier system with chemically removable CdS nanoparticle caps for stimuli-responsive controlled release of neurotransmitters and drug molecules. J Am Chem Soc. 125: 4451-4459.##
Liu, T., Li, L., Teng, X., Huang, X., Liu, H., Chen, D., Ren, J., He, J., Tang, F. (2011) Single and repeated dose toxicity of mesoporous hollow silica nanoparticles in intravenously exposed mice. 2011. J biomaterials. 32: 1657-1668.##
Medlicott, N.J., Waldron, N.A., Todd, P.F. (2004) Sustained release veterinary parentral products. Adv Drug Deliv Rev. 56: 1345-65.##
Mohseni, M., Gilani K., Mortazavi, S.A. (2015) Preparation and characterization of rifampin loaded mesoporous silica nanoparticles as a potential system for pulmonary drug delivery. Iran J Pharm Res. 14: 27-34.##
Mulik, R., Kulkarni, V., Murthy, R.S. (2009) Chitosan-based thermosensitive hydrogel containing liposomes for sustained delivery of cytarabine. Drug Dev Ind Pharm. 35: 49-56.##
New, R.R.C., Chance, S.M., Thomas, S.C., Peters, W. (1978) Antileishmanial activity of antimonials entrapped in liposomes. Nature. 272: 55-58. ##
Patois, E., Osorio-da Cruz., Tille, J.C., Walpoth, B., Gurny R., Jordan, O. (2009) Novel thermosensitive chitosan hydrogels: in vivo evaluation. J Biomed Mater Res A. 91: 324-30.##
Prajapati, B.G., Patel, M.M. (2011) Crosslinked chitosan gel for local drug delivery of clotrimazole. E-J Sci Tech.  6: 43.##
Qu, F., Zhu, G., Huang, S., Li, S., Qiu, S. (2006) Effective controlled release of captopril by silylation of mesoporous MCM-41. Chem Phys Chem 7: 400-406.##
Ruel Gariépy, E., Leclair, G., Hildgen, P., Gupta, A., Leroux, J.C. (2002) Thermosensitive chitosan-based hydrogel containing liposomes for the delivery of hydrophilic molecules. J Control Release. 21: 373-83.##
Sharma, A., Sharma, U.S. (1997) Liposomes in drug delivery: progress and limitations. Int J Pharm. 154: 123-140.##
Shashi, K., Satinder, K., Bharat, P.A. (2012) complete review on: Liposomes. Int Res J Pharm. 3: 10-16.##
Singhvi, G., Singh, M. (2011) Reviwe of  in vitro drug release characterization models.Int J Pharm Studies Res. 2: 77-84.##
Thirumaleshwar, S., Kulkarni, P.K., Gowda, D.V. (2012) Liposomal hydrogels: A novel drug delivery system for wound dressing. Curr Drug Therap. 7: 212-218.##
Yang, F.,Sun, N., Liu, Y.M., Zeng, Z.L. (2014) Estimating danofloxacin withdrawal time in broiler chickens based on physiologically based pharmacokinetics modeling. Vet Pharm Ther. 38: 174-182.##
Zentner, G.M., Rathi, R., Shih, C., McRea, J.C., Seo, M-H., Oh, H., Rhee, B.G., Mestecky, J., Moldoveanu, Z., Morgan, M., Weitman, S. (2001) Biodegradable block copolymers for delivery of proteins and waterinsolubledrugs. J Controll Release. 72: 203-215.##
Zhou, H.Y., Zhang, Y.P., Zhang, W.F., Chen, X.G. (2011) Biocompatibility and characteristics of injectable chitosan-based thermosensitive hydrogel for drug delivery. Carbohydr Polym. 83: 1643-1651.##