نورومیوفیبروبلاستیک سارکومای جلدی متاستاتیک ناشی از لکوز J در یک قطعه خروس بومی : گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تومورهای ناشی از لکوز j در پرندگان فراوان است ولی گزارشات اندکی از آن در ایران ارائه شده است. در این مطالعه یک مورد تومور پوستی ناشی از لکوز j در یک خروس بومی بررسی شده است. یک خروس نژاد لاری ارجاع شده به کلینیک دامپزشکی دچار تومورهای گرد پوستی در قسمت‌های مختلف بدن شده بود. پرنده پس از چند روز تلف شد و برای بررسی بیشتر مورد کالبد گشایی قرار گرفت. در بررسی هیستوپاتولوژی نمونه بیوپسی دسته های فیبروبلاست با جهت گیری‌های مختلف مشاهده شد که هسته آنها حالت کشیده چیدا کرده و حاوی مقدار نسبتاً زیادی سیتوپلاسم بود. در کالبد گشایی ندول‌های بزرگ سفید رنگ در ریه و کبد مشاهده گردید. در بررسی میکروسکوپی سلول‌های فیبروبلاست تکثیر شده مشاهده شده در این دو اندام مشابه ضایعات پوست بودند. در ایمونوهیستوشیمی بافت‌های تومورد با اکتین عضله صاف آلفا و پروتیین S100 واکنش نشان دادند ولی با دسمین و پانسیتوکراتین واکنش نشان ندادند که حاکی از سارکومای نورومیو فیبروزی متاستاتیک بود. نتایج آزمون PCR برای بیماری مارک منفی و برای لکوز j مثبت شد. آنالیز فیلوژنیک حاکی از شباهت نسبتاً کم قطعه LTR (90%) ویروس مطالعه شده با دیگر سویه‌های لکوز J  بود. این مورد اولین گزارش تومور از نوع مذکور ناشی از لکوز j در ایران است.

کلیدواژه‌ها


Bai, J., Payne, L.N., Skinner, M.A. (1995) HPRS-103 (exogenous avian leukosis virus, subgroup J) has an env gene related to those of endogenous elements EAV-0 and E51 and an E element found previously only in sarcoma viruses. J Virol. 69: 779-784.##
 Bell, C.M., Schwarz, T., Dubielzig, R.R. (2011) Diagnostic features of feline restrictive orbital myofibroblastic sarcoma. Vet Pathol. 48: 742-750.##
Cheng, Z., Liu, J., Cui, Z., Zhang, L. (2010) Tumors associated with avian leukosis virus subgroup J in layer hens during 2007 to 2009 in China. J Vet Med Sci. 72: 1027-1033.##
Cherng, S., Young, J., Ma, H. (2008) Alpha smooth muscle actin (alpha-SMA). J Am Sci. 4: 7-9.##
Darby, I.A., Hewitson, T.D. (2007) Fibroblast differentiation in wound healing and fibrosis. Int Rev Cytol. 257: 143-179.##
Elberg, G., Chen, L., Elberg, D., Chan, M.D., Logan, C.J., Turman, M.A. (2008) MKL1 mediates TGF-{beta} 1- induced {alpha}- smooth muscle actin expression in human renal epithelial cells. American J Renal Physiol. 294: 1116-1128.##
Hafner, S., Goodwin, M.A., Smith, E.J., Fadly, A., Kelley, L.C. (1998) Pulmonary Sarcomas in a Young Chicken. Avian Dis. 42: 824-826.##
Handberg, K.J., Nielsen, O.L., Jørgensen, P. H. (2001) The use of serotype 1- and serotype 3-specific polymerase chain reaction for the detection of Marek’s disease virus in chickens. Avian Pathol. 30: 243-249.##
Hatai, H., Ochiai, K., Nagakura, K., Imanishi, S., Ochi., A., Kozakura, R., Ono, M., Goryo, M., Ohashi, K., Umemura, T. (2008) A recombinant avian leukosis virus associated with fowl glioma in layer chickens in Japan. Avian Pathol. 37: 127-137.##
Johnson, J.A., Heneine, W. (2001) Characterization of endogenous avian leukosis viruses in chicken embryonic fibroblast substrates used in production of measles and mumps vaccines. J Virol. 75: 3605-3612.##
Kawasaki, Y., Imaizumi, T., Matsuura, H., Ohara, S., Takano, K, Suyama, K., Hashimoto, K., Nozawa, R., Suzuki H., Hosoya, M. (2008) Renal expression of alpha-smooth muscle actin and c-Met in children with Henoch-Schönleinpurpura nephritis. Pediatr Nephrol. 23: 913-919.##
Nakatani, T., Honda, E., Hayakawa, S., Sato, M., Satoh, K, Kudo, M., Munakata, H. (2008) Effects of decorin on the expression of alpha-smooth muscle actin in a human myofibroblast cell line. Mol Cell Biochem, 308: 201-207.##
Newman, S.J., Cheramie, H., Duniho, S.M., Scarratt, W.K. (1999) Abdominal spindle cell sarcoma of probable myofibroblastic origin in a horse. J Vet Diagn Invest. 11: 278-282.##
Ochi, A., Ochiai, K., Nakamura, S., Kobara, A., Sunden, Y., Umemura, T. (2012) Molecular characteristics and pathogenicity of an avian leukosis virus isolated from avian neurofibrosarcoma. Avian Dis. 56: 35-43.##
Ono, M., Tsukamoto, K., Tanimura, N., Haritani, M., Kimura, K.M, Suzuki, G., Okuda, Y., Sato, S. (2004) An epizootic of subcutaneous tumors associated with subgroup a avian leukosis/sarcoma virus in young layer chickens. Avian Dis. 48: 940-946.##
Park, S., Bivona, B.J., Harrison-Bernard, L.M (2007) Compromised renal microvascular reactivity of angiotensin type 1 double null mice. American J Physiol Renal Physiol. 293: 60-67.##
Reece, R.L (1996) Some observations of naturally occurring neoplasms of domestic fowls I the state of Victoria, Australia (1997-87). Avian Pathol. 25: 407-447.##
Silva, J.F., Palhares, M.S., Maranhão, R.P.A., Gheller, V.A., Boeloni, J.N., Serakides, R., Ocarino, N.M. (2012) Myofibroblastic Sarcoma in the Limb of a Horse. J Equine Vet Sci. 32: 197-200.##
Smith, L.M., Toye, A.A., Howes, K, Bumstead, N., Payne, L.N., Venugopal, K. (1999) Novel endogenous retroviral sequences in the chicken genome closely related to HPRS-103 (subgroup J) avian leukosis virus. J Gen Virol. 80: 261-268.##
Storch, K.N., Taatjes, D.J., Bouffard, N.A., Locknar, S., Bishop, N.M., Langevin, H.M. (2007) Alpha smooth muscle actin distribution in cytoplasm and nuclear invaginations of connective tissue fibroblasts. Histochem Cell Biol. 127: 523-530.##
Strafuss, A.C., Ladds, P.W. (1970) Fibrosarcoma in a young chicken. Avian Dis. 14: 406-409.##
Venugopal, K., Smith, L.M., Howes, K., Payne, L.N. (1998) Antigenic variants of J subgroup avian leukosis virus: sequence analysis reveals multiple changes in the env gene. J Gen Virol. 79: 757-764.##
Wang, G., Jiang, Y., Yu, L., Wang, Y., Zhao, X. (2013) Avian leukosis virus subgroup J associated with the outbreak of erythroblastosis in chickens in China. Virol J. 10: 92.##
Zavala, G., Jackwood, M.W., Hilt, D.A. (2002) Polymerase chain reaction for detection of avian leukosis virus subgroup J in feather pulp. Avian Dis. 46: 971-978.##