نویسنده = غلامرضا عبداله پور
گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 183-188

10.32598/ijvm.17.2.1005222

غلامرضا عبداله پور؛ مصطفی عبداللهی؛ حسن صیدی سامانی؛ محمدرضا جانی؛ مصطفی رضایی توسه کله


مطالعه سرولوژیک لپتوسپیروز در گاو های استان گیلان

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19603

غلامرضا عبداله پور؛ سیده طوبی شفیقی؛ سعید ستاری تبریزی