نویسنده = پرویز شایان
حفاظت از گوساله ها در برابر کریپتوسپوریدیوزیس با آغوز گاو آبستن ایمن شده با آنتی ژن های کامل اووسیست

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 380-389

10.22059/ijvm.2022.339810.1005255

محمد رضا مخبر دزفولی؛ فیصل ضرقامی؛ صادق رهبری؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ صمد لطف اله زاده؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ پرویز شایان


بررسی مورفولوژیک و مولکولی عفونت آناپلاسما در شتر یک کوهانه در استان بوشهر، ایران

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 295-300

10.22059/ijvm.2020.306095.1005109

زهرا مرادی؛ الهه ابراهیم زاده؛ پرویز شایان؛ فیصل ضرغامی


خصوصیات مولکولی ایزنیا فتیدا و الگوی الکتروفورتیک کمپلکس گلیکولیپوپروتئین G-90

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 35-45

10.22059/ijvm.2020.298930.1005068

زارع‌پور شوب سمیه؛ بهنام مشگی؛ پرویز شایان؛ غلامرضا حسن پور


خصوصیات ژنتیکی کنه آرگاس پرسیکوس ایران بر مبنای توالی ژن میتوکندریایی COX1 و16SrRNA

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 45-57

10.22059/ijvm.2019.266128.1004926

شهریار یاوری؛ صدیقه نبییان؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ پرویز شایان؛ حمیدرضا شکرانی


آنالیز ماده وراثتی استخراج شده از منابع مختلف روغن: مشکلات و راه حل

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 311-323

10.22059/ijvm.2017.232870.1004810

پرویز شایان؛ غزال نعمتی؛ ابولفضل کامکار؛ بریگیته اکرت؛ افشین آخوندزاده بستی؛ نگین نوری؛ ایرج اشرافی تمای


بررسی مولکولی و سرولوژی تک یاخته نئوسپورا کنینوم در بافت های مختلف و مایع مغزی-نخاعی در سگ های ولگرد آلوده به شکل تحت بالینی نئوسپروز

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 105-112

10.22059/ijvm.2017.61602

علی پورامینی؛ شهرام جمشیدی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ مهدی نام آوری؛ صادق شیریان