نویسنده = بهمن نویدشاد
حداقل غلظت بازدارندگی عصاره فنولی و نشاسته مقاوم بر کلستریدیوم پرفرینجنس: مطالعه آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 93-103

10.22059/ijvm.2020.294186.1005047

سمیرا کرامتی جبه دار؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ بهمن نویدشاد؛ علی مهدوی؛ حمید استاجی؛ نعمت هدایت ایوریق


اثر محدودیت غذایی و نوع چربی جیره بر بیان mRNA پروتئین متصل شونده به اسید چرب در کبد جوجههای گوشتی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 279-286

10.22059/ijvm.2016.56328

بهمن نویدشاد؛ قاسم حسینی سالکده؛ مریم رویان؛ مصطفی ملکی