نویسنده = سیدمحسن سجادیان
کبد نابجای داخل سینه ای در یک قلاده سگ: گزارش موردی

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 202-209

10.22059/ijvm.2020.281593.1004989

محمد ناصر ناظم؛ سید محسن سجادیان؛ بهادر شجاعی؛ رضا خیراندیش؛ محمد حسن زاده


گزارش ناهنجاری مونوسفالوس امفالوپاگوس در یک راس بره

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 151-156

10.22059/ijvm.2016.57902

بهادر شجاعی؛ محمد ناصر ناظم؛ سیدمحسن سجادیان؛ محمد حسن زاده؛ حجت اله جعفری