نویسنده = فاطمه جالوسیان
ارزیابی مقایسه ای آنتی ژن rEPC1 و آنتی ژن های مدفوعی در تشخیص اکینوکوکوزیس سگ ها

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 217-225

10.22059/ijvm.2017.211686.1004746

فاطمه جالوسیان؛ سید حسین حسینی؛ سعید فتحی؛ داریوش شیرانی؛ سمانه آقایی؛ سمیه کردافشاری


ارزیابی بالینی و ایمنولوژیک اثر آنتی ژن های دفعی ترشحی توکسوکارا کنیس در مدل تجربی EAE

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 175-183

10.22059/ijvm.2017.61638

مهدی برهانی زرندی؛ سید حسین حسینی؛ فاطمه جالوسیان؛ فاضله اعتبار؛ محمد وجگانی