نویسنده = آرمان شکری
لیپومای چادرینه در یک بره کشتار شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.360928.1005410

محمد ابراهیم محکی؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ هستی آذرآباد؛ آرمان شکری