لیپومای چادرینه در یک بره کشتار شده

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

2 گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران. پژوهشکده تحقیقات زیست پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 پاتولوژیست بخش خصوصی

4 گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/ijvm.2023.360928.1005410

چکیده

زمینة مطالعه: لیپوما تومور خوش خیم سلول‌های به خوبی تمایز یافتة بافت چربی است و در برخی دام‌های اهلی گزارش شده است. وقوع لیپومای چادرینه در انسان و دام‌های اهلی نادر است و گزارش آن به صورت گزارش مورد است.
هدف: هدف از این مطالعه گزارش لیپومای چادرینه در یک راس گوسفند کشتار شده است.
روش کار: در بررسی مشاهده‌ای یک گوسفند کشتار شده در یک کشتارگاه در استان تهران، ایران و در طول بررسی ناحیة شکم این گوسفند، توده‌ای روی چادرینة بزرگ‌تر دیده شد. این توده مورد نمونه برداری قرار گرفت و نمونة حاصله در فرمالین 10% قرار داده شده تا برای بررسی آسیب شناسی استفاده شود.
نتایج: تودة مدنظر تکی، نرم و متراکم، کپسول‌دار، بیضی شکل، با وزن 150 گرم و قطر 5/4 × 5/3 سانتی متر بود. بررسی میکروسکوپیکی وجود یک تودة چادرینه‌ای متشکل از سلول‌های چربی یکنواخت و بالغ قرار گرفته در یک لایة ضخیمی از بافت همبند نابالغ را نشان داد. تشخیص نهایی این تودة چادرینه‌ای لیپومای خوش خیم اولیه بود.
نتیجه گیری نهایی: لیپوما می‌تواند در هر جایی در بدن که سلول چربی دارد، رخ دهد و احتمالاً چاقی و ضربه عوامل خطر مهمی برای وقوع لیپوما هستند و همچنین این احتمال وجود دارد که اندازة تودة لیپوما در پیش بینی سن توده مفید باشد.

کلیدواژه‌ها