کلیدواژه‌ها = ایمونوهیستوشیمی
گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 215-220

10.22059/ijvm.2019.267199.1004936

سمیه نمرودی؛ سید محمد حسینی؛ هادی علیجانی؛ رضا امانی؛ سیاوش روشنیان


شناسایی آنتی ژن آدنوویروس در مقاطع بافتی پارافینه متعلق به ریه بزهای مبتلا به پنومونی با استفاده از تکنیک ایمنوهیستوشیمی

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 143-150

10.22059/ijvm.2019.262877.1004913

کیوان جمشیدی؛ اوزلم اوزمن؛ مهرداد رحمانی؛ رشید مروکی؛ مهدی سلطان محمدی