فیستول رکتوواژینال و آترزی مقعد در یک بچه گربه

نویسندگان

چکیده

فیستول رکتوواژینال همراه با آترزی مقعد، بسته ماندن مادرزادی سوراخ انتهایی رکتوم همراه با ارتباط غیر طبیعی رکتوم و واژن، در یک بچه گربه نژاد مو کوتاه تشخیص داده شد. در معاینه فیزیکی، بی حالی، دهیدراتاسیون، عدم شکل گیری قسمتی از دم، آترزی مقعد و خروج مدفوع آبکی از سوراخ واژن مشخص گردید. حیوان قبل از شروع جراحی به‌دلیل نامساعد بودن وضعیت بالینی تلف شد. در کالبد گشایی یافته های بالینی و رادیوگرافی تایید شد.