باکتری گونه سودوموناس تولید کننده رنگدانه قرمز-صورتی عامل تلفات دسته جمعی در هچریهای لیتوپنائوس وانامی در جنوب ایران: مشخصات بیوفیزیکی و بیماری زایی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف امکان جداسازی و شناسایی باکتریهای تولید کننده رنگدانه با تاکید بر شناسایی عامل تولید کننده رنگ قرمز-صورتی در کف تانک هچریهای میگو به عنوان یکی از عوامل احتمالی تلفات مراحل اولیه لاروی و همچنین بررسی بیماریزایی این عوامل باکتریایی به مدت 3 ماه در یکی از هچریهای مبتلا در استان بوشهر انجام گرفت. 4 نوع پرگنه باکتری با رنگهای سفید(ویبریو)، قرمز-صورتی(سودوموناس)، نارنجی(آلتروموناس) و زرد(سودوموناس) جدا سازی گردید. از آنجاییکه بیشترین تلفات و کاهش بقاء لارو در تانکهای لاروی همراه با رویت رنگ قرمز-صورتی در کف تانکها بود.باکتری با پرگنه قرمز-صورتی به عنوان عامل احتمالی بروز بیماری در هچریهای میگو شناسایی اولیه و پس از مطالعات فنوتیپی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفت..نتایج فنوتیپی و مولکولی نشان داد که باکتریهای تولید کننده رنگدانه قرمز-صورتی متعلق به جنس سودوموناس است و از لحاظ برخی خواص فنوتیپی مشابه گونه های سودوموناس آنگوئیلی سپتیکا و سودوموناس مزوفیلیکا بود.در بررسی بیماریزایی جهت تعیین حدت این باکتری در دمایC?28-27 بر مراحل لاروی گونه پنئوس وانامی نتایج نشان داد که این باکتری ظرف مدت 24 ساعت در غلظت نهایی CFU mL–1 105×2-5/1 سبب 100 درصد تلفات در مقایسه با عدم تلفات در گروه کنترل می شود.از نظر پاتولوژی بالینی رنگ لارو ها غیر طبیعی و صورتی با یک نکروز حاد در تمام بدن 48 ساعت پس از تلقیح باکتری رخ داد. بعلاوه این باکتری قادر است در محیطهای حاوی بدون لارو میگو تولید رنگدانه قرمز-صورتی ینماید.