مطالعه سرولوژیکی نئوسپورا کنینوم در گاوهای آبستن شیری در گاوداریهای اطراف تهران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی سرولوژیک عفونت نئوسپورایی گاوهای آبستن، 768 نمونه خون از گاوداری‌های اطراف تهران اخذ گردید. آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در 238 مورد از مجموع 768 نمونه های خون ( 8/38%)، یافت شد. شیوع عفونت در گله ها از 18.7 ? تا 65.1 ? متنوع بود. .7/40% گاوهای موجود در فارم A ، 7/18% گاوهای موجود در فارم B ، 2/34% گاوهای موجود در فارم C و1/65.% گاوهای موجود در فارم D سرم مثبت بودند. میزان عفونت در گروه های مختلف سنی در تمام گاوداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در گروه سنی 3< سال، 26%، در گروه سنی 4-3 سال، 3/39%، در گروه سنی 5-4 سال،5/44% و در گروه سنی5 > سال، 5/50% دام‌ها سرم مثبت بودند. ارتباط معنی داری بین میزان عفونت و گروه های سنی مختلف (r2=0.97 , P=0.03) در گاوداری A دیده شد، اما ارتباط معنی داری در بین سه گاوداری دیگر دیده نشد. میزان سقط در بین گاوان سرم مثبت گاوداری A، 62/29% و در گاوداری B، 32/24% و در گاوداریC، 35/7% و در گاوداری D، 67/20% گزارش شد و همچنین میزان سقط در بین گاوان سرم منفی گاوداری A،1/16% و در گاوداری B، 93/9% و در گاوداریC، 1/6% و در گاوداری D، 33/8% بود. در مجموع میزان سقط در بین گاوان سرم مثبت گاوداری ها 67/20% و در بین گاوان سرم منفی 11/10% بود. بنابراین ریسک سقط در بین گاوان سرم مثبت دو برابر گاوان سرم منفی بوده است. همچنین ارتباط معنی داری بین میزان عفونت و بروز سقط در هر چهار گاوداری دیده شد.