گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نزاد مهربان

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشگده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سیناف همدان، ایران

چکیده

آگناتیا یکی از بدشکلی های اولین کمان حلقی است که به ناهنجاری فک پایین منجر می شود. هدف از این گزارش تشریح شکل غیرمعمول آگناتیا اتوسفالی در بره میش مهربان بود که با ناهنجاری های دیگری توام بود. بررسی دقیق صورت بره نشان دهنده وجود زنجیره ای از ناهنجاری در ناحیه سر بود. عدم وجود فک پایین، لب ها، شکاف دهان، حفره دهان، زبان و دندان ها تشخیص داده شد. چشم‌ها و لوب‌های گوش نرمال بودند، اما قاعده لاله های گوش در ناحیه شکمی مفصل اطلسی- پس سری به هم رسیده و یک مجرای گوش خارجی واحد را در قسمت شکمی مفصل اطلسی-پس سری تشکیل داده بودند. سوراخ‌های بینی به شکل طبیعی تشکیل شده بود، اما به دلیل تشکیل نشدن لب‌ها، به‌ویژه لب بالایی، فیلتروم تشکیل نشده بود. دستگاه لامی به طور نرمال توسعه یافته بود. ناحیه حنجره ای حلق ارتباطی با ناحیه بینی ای حلق نداشت و به صورت ته بسته خاتمه یافته بود. همچنین حفره های بینی به دلیل عدم تشکیل ناحیه بینی ای حلق به صورت ته بسته خاتمه یافته بود و سوراخ شوان وجود نداشت. بنابراین ناحیۀ حلقی غیرنرمال باعث ناکارآمدی سیستم تنفسی و به دنبال آن مرگ بره شده بود.

کلیدواژه‌ها