تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر ویستارتغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب

نوع مقاله : فارماکولوژی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، واحد زرقان، دانشگاه آزاد اسلامی، زرقان، ایران

چکیده

چکیده
زمینه مطالعه: کبد نقش مهمی در تنظیم متابولیک مواد مغذی رژیم غذایی دارد. به عنوان یک عامل خطر شناخته شده، چاقی با تجمع چربی اضافی در بدن مشخص می‌شود. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که رژیم های غذایی پرچرب منجر به استئاتوز کبدی غیر الکلی می‌شود. استئاتوز می تواند منجر به بیماری های جدی کبدی شود. داروهای شیمیایی کمی برای درمان چاقی در دسترس است. علاوه بر این، به دلیل عوارض جانبی نامطلوب این داروها، تلاش‌های فزاینده‌ای برای تولید داروهای ایمن و موثر مبتنی بر محصول طبیعی در حال انجام است. اخیراً، به دلیل تأثیرات منفی و سمیت نسبتاً کم ، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن و کارایی قابل قبول، استفاده از گیاهان دارویی افزایش یافته است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر پروفایل لیپیدی و همچنین آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با رژیم غذایی پرچرب انجام شد.
روش کار: عصاره با استفاده از مخلوط اتانول/آب مقطر (1:1) تهیه شد. سی و دو سر موش صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه شامل کنترل (رژیم غذایی استاندارد)، رژیم غذایی پرچرب (HF)، رژیم استاندارد + عصاره رزماری (RE) و رژیم غذایی پرچرب + عصاره رزماری (HF+RE) تقسیم و به مدت 12 هفته تیمار شدند. پارامترهای بیوشیمیایی با استفاده از روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند.
نتایج: کلسترول کل از 2/54 (برای گروه کنترل) به 8/76 میلی‌گرم در دسی‌لیتر (برای رژیم غذایی پرچرب) تغییر کرد. در مقایسه با رژیم استاندارد، تغذیه RE به ترتیب منجر به افزایش و کاهش HDL و LDL شد. تیمار گروه HF با عصاره باعث کاهش 4/14 درصدی سطح تری‌گلیسیرید شد. در مقایسه با رژیم HF، رژیم غذایی HF+RE باعث کاهش معنی‌دار در AST و ALT شد.
نتیجه گیری نهایی: اگر چه عصاره هیدرو‌الکلی رزماری نقش نسبتاً موثری در کاهش تأثیر رژیم غذایی پرچرب بر کلسترول تام و آنزیم‌های کبدی ایفا کرد، برای ارزیابی ایمنی و اثرات واقعی و اثربخشی عصاره، تحقیقات تکمیلی باید انجام شود.

کلیدواژه‌ها