زانتوگرانولومای زیرجلدی در ناحیه تیبیوتارسال یک کوکاتو (Eolophus roseicapilla)

نوع مقاله : گزارش علمی

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 متخصص جراحی، دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 متخصص بیماری‌های پرندگان، بیمارستان حیوانات خانگی اکسیژن، تهران، ایران

4 دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زانتوگرانولوما (زانتوما) ضایعه‌ای نادر، غیرعفونی، گرانولوماتوز، و زرد رنگ است که قوامی نرم دارد. هیپرکلسترولمی و هیپرلیپیدمی علل زمینه ساز بروز این ضایعه‌اند. زانتوما در مهره‌داران و انسان‌ها گزارش شده است. گزارش پیشِ رو زانتوگرانولومای پوستی ناحیه تیبیوتارسال را در یک rose-breasted cockatoo (Eolophus roseicapilla) پنج ساله که با رژیم غذایی پرچربی تغذیه شده است، ارائه می‌دهد. بیهوشی با ایزوفلوران از طریق ماسک صورت متصل به دستگاه بیهوشی Ohmeda القا شد، توده به روش جراحی برداشته شد و به منظور تشخیص دقیق برای هیستوپاتولوژی ارسال شد. پس از پایدار شدن نمونه در محلول فرمالین 10% و پروسس، مقاطع بافتی ارزیابی شدند. در بررسی هیستوپاتولوژیک اسلایدهای روتین H&E، ماکروفاژهای واکوئله و دیوسلول‌های چند هسته‌ای، شکاف‌های کلسترولی و ارتشاح هتروفیل‌ها مشاهده شد. رنگ آمیزی اختصاصی Oil Red O بر روی مقاطع انجمادی با هدف نشان دادن تجمع داخل سلولی و خارج سلولی چربی انجام شد. زانتوگرانولوما به بافت‌های اطراف تهاجم می‌کند. بنابراین، برداشتن کامل توده به روش جراحی ضروری است. وضعیت بیمار به مدت یک ماه به دقت بررسی شد و اثری از عود ضایعه مشاهده نشد. اما بیمار به دلیل ابتلا به اختلالات تنفسی تلف شد. اعتقاد بر این است که استرس و مصرف خوراک پرچرب از عوامل مستعد کننده ایجاد زانتوگرانولوما در این پرنده بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها