جستجوی ژن های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جدا شده از منابع طیوری

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: سالمونلوز به صورت گسترده، به عنوان یک بیماری همه‌گیر و دارای اهمیت بهداشت عمومی شناخته می‌شود. سالمونلا اینفنتیس توانایی ایجاد عفونت در انسان و حیوانات مختلف شامل طیور را دارد. این باکتری یکی از مهمترین سرووار‌های جداسازی شده از مناطق مختلف جهان محسوب می‌شود. با وجود اینکه تحقیقات مختلفی در مورد روند بیماری‌زایی سالمونلا اینفنتیس صورت گرفته است، اما درک علمی چندانی در این زمینه وجود ندارد.
هدف: هدف این مطالعه بررسی ژن‌های حدت سالمونلا اینفنتیس جدا‌ شده از منابع مختلف طیور در کشور ایران است.
روش کار: در این مطالعه 54 جدایه سالمونلا اینفنتیس که از لاشه طیور، مدفوع طیور و کشتارگاه جداسازی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک ملکولی PCR اختصاصی هر ژن، به منظور بررسی 6 ژن حدت مهم سالمونلا اینفنتیس (sopB, sopE, sitC, pefA, sipA, spvC) طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: تعداد 51 جدایه (4/94%) دارای ژن حدت sopE، 49 جدایه (7/90%) دارای ژن حدت sitC، 26 جدایه (1/48%) واجد ژن حدت pefA، 5 جدایه (2/9%) واجد ژن حدت sopB و 15 جدایه (7/27%) واجد ژن حدت sipA بودند. همچنین ژن حدت spvC در هیچکدام از جدایه ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری نهائی: در مطالعه حاضر، ویژگی های مشابه و قابل توجهی در ژن های حدت جدایه های بدست آمده از مدفوع طیور و کشتارگاه طیور مشاهده شد که به لحاظ بهداشت عمومی حائز اهمیت و باعث نگرانی است. اگرچه نیاز است که جدایه های سالمونلا اینفنتیس بیشتری از منابع مختلف طیور و انسان مورد بررسی و آنالیز قرار بگیرند. یافته های این بررسی می تواند به محققان بهداشتی به منظور درک روند بیماری زایی و همه گیر شناسی سالمونلا اینفنتیس در ایران کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها