آنالیز فیلوژنتیکی سویه های اشرشیاکلی اتصال و آسیب (AEEC) جدا شده از پرندگان زینتی در ایران

نوع مقاله : عوامل عفونی - بیماریها

نویسندگان

گروه بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی (EPEC) و اشرشیاکلی های تولیدکننده شیگاتوکسین (STEC) به دلیل دارا بودن ژن eae جز اشرشیاکلی های اتصال و آسیب دسته بندی می شوند. AEEC یکی از عوامل مهم اسهال در انسان ها هستند که می توانند پرندگان را هم درگیر کنند و باید به عنوان یک عامل بیماری زای قابل انتقال بین انسان و حیوانات مورد توجه قرار گیرند.
هدف: هدف از مطالعه ما بررسی حضور سویه های AEEC در پرندگان زینتی، بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آن‌ها و تعیین گروه های فیلوژنتیکی سویه های جدا شده بود.
روش کار: در مجموع 200 نمونه مدفوعی از پرندگان زینتی ارجاعی به بخش پرندگان زینتی بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران جمع آوری شد. نمونه های مشکوک به اشرشیاکلی از نظر حضور ژن های uspA، eae، bfpA، stx1، stx2 مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله بعد گروه های فیلوژنتیکی سویه های AEEC جدا شده تعیین گردیدند. در مرحله آخر مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های مذکور با کمک دو روش آگار دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهاری مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: به طورکلی، 26 سویه اشرشیاکلی (13%) از نمونه های جمع آوری جداسازی شد. از این میان، 9 نمونه دارای ژن eae بودند، و هیچ یک از آن ها ژن bfpA را نداشتند. 4 نمونه تنها دارای ژن حدت stx2 و 5 نمونه دارای هر دو ژن حدت stx1 و stx2 بودند. گروه فیلوژنتیکی 7 سویه از 9 سویه AEEC قابل تشخیص بود که شامل 4 مورد گروه فیلوژنتیکی B2 و 3 مورد گروه فیلوژنتیکی D بودند. در این مطالعه مقاومت آنتی بیوتکی چندگانه (MDR) در 7/77 نمونه ها مشاهده شد.
نتیجه گیری نهایی: شناسایی سویه‌های AEEC در پرندگان زینتی (به عنوان یکی از رایج ترین حیوانات خانگی در ایران که دارای ارتباط نزدیک با صاحب خود به ویژه کودکان است) دارای گروه فیلوژنتیکی مشترک با سویه‌های جدا شده از انسان، همچنین مقاومت آن‌ها به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده در طب انسانی، بیانگر اهمیت مطالعه روی AEEC ها به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی می باشد.

کلیدواژه‌ها