افزودن ال-کارنیتین به محیط سردسازی سبب حفظ اسپرم قوچ در دوره ذخیره سرمایی می شود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 بخش تحقیق، پرورش و تولید حیوانات آزمایشگاهی، موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ذخیره سرمایی اسپرم متابولیسم اسپرم را کاهش می‌دهد درحالیکه قابلیت باروری و زنده‌مانی اسپرم حفظ می‌شود. محققان تلاش بسیاری کرده اند تا بتوانند اسپرم را بیش از 24 ساعت زنده نگه دارند. به علت ویژگی‌های خاص اسپرم نشخوارکنندگان کوچک، فرایندسردسازی توانایی باروری را در این گونه‌ها کاهش می‌دهد.
هدف:در این مطالعه اثر افزودن ال-کارنیتین به محیط سردسازی بر کیفیت اسپرم قوچ طی فرایند ذخیره سرمایی در دمای 4 درجه سانتیگراد ارزیابی شده است.
روش کار:نمونه های اسپرم پس جمع آوری و رقیق سازی به چهار قسمت تقسیم شده و مقادیر 0، 1، 5 و 10 میلی مولار ال-کارنیتین را دریافت نمودند. سپس نمونه ها در دمای 4 درجه سانتیگراد سرد شده و طی 48 ساعت ذخیره شدند. جنبایی کل و پیشرونده، زنده مانی، پراکسیداسیون لیپیدها، سلامت غشا و فعالیت میتوکندری در زمان های 0، 24 و 48 ساعت ذخیره سرمایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج:در زمان 0، تیمارها تاثیری بر کیفیت نمونه های اسپرم نداشتند (P>0.05). در زمان های 24 و 48 ساعت از ذخیره سرمایی، تیمار 5 میلی مولار ال-کارنیتین مقادیر بالاتر (P≤0.05) جنبایی کل و پیشرونده، زنده مانی، سلامت غشا و فعالیت میتوکندری را نسبت به سایر گروه ها نشان داد. همچنین تیمار 5 میلی مولار ال-کارنیتین موجب پراکسیداسیون لیپیدی کمتر (P≤0.05)در زمان های 24 و 48 ساعت از ذخیره سرمایی نسبت به سایر گروه ها شد.
نتیجه‌گیری نهایی:در نتیجه، استفاده از 5 میلی مولار ال-کارنیتین در محیط دخیره سرمایی اسپرم بز می تواند راهی مناسب برای محافظت از اسپرم بز در هنگام 24 و 48 ساعت سردسازی در مقابل آسیب های ساختاری و عملکردی طی ذخیره سرمایی باشد.

کلیدواژه‌ها