اثر افزودن میرسن به آب بر شاخصهای بیوشیمیایی پلاسمای ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio در حین حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ،گرگان،ایران

3 دانش آموخته مقطع دکتری بهداشت آبزیان دانشگاه تهران،تهران،ایران

4 گروه آبزیان ،دانشگاه آکدنیز، آنتالیا،ترکیه

چکیده

زمینه مطالعه: از عوامل آرام بخش برای کاهش استرس و بهبود سلامت ماهی در حین و پس از فرآیند حمل و نقل استفاده می شود. هدف: این تحقیق با هدف بررسی اثرات افزودن میرسن به آب حمل‌ونقل بر شاخصهای بیوشیمیایی پلاسمای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio ) انجام شد. روش کار: برای این منظور، ماهیان (متوسط وزن 65/1 ± 3/45 گرم) در کیسه‌های پلاستیکی حاوی صفر (CTL)، 10 (10M)، 20 (20M)، 30 (30M) و 50 (50M) میکرولیتر در لیتر میرسن میرسن به مدت 6 ساعت حمل و نقل شدند و پارامترهای پلاسما با قبل از حمل و نقل (BT) مقایسه شد. نتایج: حمل و نقل باعث کاهش معنی‌دار پروتئین کل پلاسما، آلبومین، فعالیت کمپلمان فرعی، لیزوزیم، سدیم و کلراید، و افزایش پتاسیم، کلسیم، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در تیمار CTL نسبت به BT شد. افزودن 50 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب از کاهش پروتئین کل پلاسما و آلبومین جلوگیری کرد. افزودن 20 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب تغییرات یون‌های پلاسما، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز را کاهش داد یا از این تغییرات جلوگیری نمود. افزودن 10-50 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب، تغییرات آسپارتات آمینوترانسفراز پلاسما را کاهش داد. افزودن 20 و 30 میکرولیتر در لیتر میرسنبه آب، تغییرات در فعالیت کمپلمان فرعی پلاسما را کاهش داد، و افزودن 30 میکرولیتر در لیترمیرسن باعث افزایش فعالیت لیزوزیم پلاسما شد. حمل و نقل و افزودن میرسن تأثیر معنی‌داری بر ایمونوگلوبولین پلاسما نداشتند، اما افزایش معنی‌داری در گلوبولین پلاسما در تیمار 20M مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: در نتیجه افزودن 20 میکرولیتر در لیتر میرسن به آب حمل و نقل ماهی کپور معمولی باعث کاهش سطح آنزیم کبدی و بهبود پارامترهای ایمنی شد و بنابراین استفاده از میرسن باعث بهبود سلامت ماهی در حین حمل و نقل می شود.

کلیدواژه‌ها