آلاینده های استروژنیک در غذا: روش های شناسایی: سیستماتیک ریویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت محیط، بخش ایمنی موادغذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه بهداشت و کنترل کیفیت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 آزمایشگاه مواد، تیمار و آنالیز، موسسه ملی تحقیقات و آنالیزهای فیزیکوشیمیایی، بیوتک‌پول سیدی-تبت، آریانا، تونس 5موسسه آموزش عالی علوم و تکنیک های بهداشتی، دانشگاه ال منار تونس، تونس، تونس

5 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوام اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بسیاری از ترکیبات به عنوان آلاینده‌های استروژن شناخته می شوند. اجزای استروژنی ممکن است از طریق غذا وارد بدن شوند.
هدف: هدف از این بررسی سیستماتیک تعیین انواع آلاینده‌های استروژن و غذاهایی که عمدتاً به این ترکیبات آلوده هستند و همچنین روش‌های تشخیص رایج آنها بود.
روش کار: مطالعات پژوهشی با کلیدواژه‌های استروژن، شناسایی و غذا به طور سیستماتیک در پایگاه‌های اطلاعاتی پاب-مد و اسکوپوس جستجو شدند. علاوه بر این، science direct وGoogle scholar نیز مورد جستجو قرار گرفتند.
نتایج: در مجموع 221 مطالعه بدون توجه به زمان انتشار به دست آمد. در ابتدا غربالگری اولیه صورت گرفت و سپس ارزیابی کیفی مقاله انجام شد. در نهایت تنها 9 مقاله بر اساس معیارهای خروج و ورود انتخاب شدند. در بین غذاهای مختلف، بیشتر ترکیبات استروژنیک در غذاهای دریایی شناسایی شد. این موضوع موید آن است که ترکیبات استروژنی در حال ورود به آبها هستند. بیشترین ترکیب گزارش شده هم بیسفنول A بود. برای ارزیابی زیست سنجی از کشت سلولی و برای روش آنالیز از روش کروماتوگرافی مایع استفاده شد.
نتیجه گیری نهایی: در ارزیابی این ترکیبات از روش تحلیلی و زیست سنجی استفاده می شود. اکثر مطالعات نشان دادند که روش سنجش زیستی نیز معتبر است.

کلیدواژه‌ها